Leverans av information till Ruokavirasto om undersökningarna av djursjukdomar 2021

Laboratorierna som undersöker andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska leverera information till Livsmedelsverket om proverna man analyserat år 2021 (lagen om djursjukdomar 76/2021, 66 §). Denna skyldighet att samla in information gäller andra prover än de prover som analyserats inom ramen för kontrollprogram (såsom salmonella, campylobacter och STEC). Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Tack till laboratorierna som redan levererat informationen om undersökningarna år 2021!

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket. Om proverna ska levereras följande information enligt djurgrupp:

  • antalet prover som analyserats
  • använd analysmetod
  • resultaten av undersökningarna (antalet positiva).

Undersökningsinformation ska levereras om de djursjukdomar, som räknats upp i jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021 (se länk nedan). Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i slakteriers kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar.

I fråga om trikinprover av vildsvin och björnar ber vi vänligen att ni i mån av möjlighet fogar följande provspecifika tilläggsuppgifter till årsanmälan. Uppgifterna behövs vid Livsmedelsverket för EFSA-rapporteringen.

  • Är det frågan om ett hägnat vildsvin eller ett viltlevande vildsvin?
  • Har provet kommit från ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning? (=officiell köttbesiktning)
  • Rör det sig om en besiktning som jägaren/djurkroppens ägare låtit göra? (=ej officiell köttbesiktning)
  • Annan eventuell orsak till besiktningen (t.ex. vetenskaplig undersökning)

Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot(at)ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast 15.4.2022.

Jord- och skogsbruksministeriets förordningom 325/2021 om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar.

Mer information ger:

Taija Rissanen, Ruokavirasto, taija.rissanen@ruokavirasto.fi, tfn 0295 204 931

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022