Officiella laboratorier som ägs av näringslivet omvandlas till laboratorier för egenkontroll

I Finland finns flera ackrediterade laboratorier som ägs av näringslivet och som har haft Livsmedelsverkets godkännande att utföra undersökningar i anslutning till den officiella tillsynen. Bland annat har laboratorier vid slakterier och andra livsmedelsföretag med stöd av lagen om djursjukdomar, livsmedelslagen och foderlagen godkänts som officiella laboratorier. I fortsättningen kommer sådana laboratorier inte längre att utses till officiella laboratorier, utan till laboratorier för egenkontroll enligt livsmedelslagen, lagen om djursjukdomar och foderlagen. Syftet med ändringen är att stärka Finlands officiella kontrollundersökningars oberoende inom kontrollförordningens tillämpningsområde.

Kontrollförordningens krav på oberoende och tolkning av dessa

Europaparlamentets och rådets förordning EU 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (senare EU:s kontrollförordning) ställer krav på opartiskhet och avsaknad av intressekonflikter hos dem som utför uppgifter i samband med offentlig kontroll. Dessa krav i EU:s kontrollförordning gäller nu tydligare än tidigare även officiella laboratorier. EU:s kontrollförordning är som sådan gällande reglering i Finland och kompletterande nationella bestämmelser om oberoende artiklar ges inte längre.

Den behöriga myndigheten (Livsmedelsverket) får endast utnämna officiella laboratorium utan intressekonflikter med avseende på dess uppgifter som officiellt laboratorium. Dessutom ska utnämnda officiella laboratorier ha möjlighet att säkra att det utför sina uppgifter i samband med offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet opartiskt. Ett laboratorium som ägs av en näring, såsom ett livsmedelsföretag, kan enligt Livsmedelsverket inte längre utses till officiellt laboratorium, då laboratoriet skulle ha en sådan intressekonflikt som avses i kontrollförordningen när det undersöker officiella prov som till exempel tagits i samband med livsmedels- eller djursjukdomskontroll som riktats mot en konkurrent eller en egen avtalsproducent.

Ändringar under beredning

I fortsättningen kan laboratorier som ägs av näringsidkare såsom företag eller föreningar inom livsmedels- eller foderbranschen och som verkar inom tillämpningsområdet för EU:s kontrollförordning i regel endast utses till laboratorier för egenkontroll med stöd av den nationella lagen om djursjukdomar, livsmedelslagen, biproduktlagen och foderlagen. Ett undantag är köttbesiktningsundersökningar, för vilka laboratorium i anslutning till slakterier kan utses till officiellt laboratorium i enlighet med livsmedelslagen. Köttbesiktningsundersökningar är undersökningar av mikrobläkemedelsrester som utförs i samband med köttbesiktning, bakteriologiska undersökningar samt trikinundersökningar.

En del av livsmedelsföretagens laboratorier har utsetts till laboratorier för egenkontroll sedan början av år 2022 och vissa av laboratorierna (bland annat vid slakterierna) genomgår motsvarande förändring från och med den 1 juni 2022.

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket: https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/laboratorier-godkanda-av-livsmedelsverket/

Mer information

Taija Rissanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 295 204 931

 

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2023