Tidigare nyheter om godkännande av laboratorier

De metoder som används för offentlig kontroll ska ackrediteras under år 2019

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 ersätter den nuvarande kontrollförordningen EU 882/2004 och den börjar, vad gäller de artiklar som gäller laboratorier, tillämpas i regel 14.12.2019. Den nya kontrollförordningen kräver att laboratorierna i ackrediteringen inkluderar alla analysmetoder och väsentliga matriser vilka används för alla prover som omfattas av den offentliga kontrollen. Förordningens tillämpningsområde omfattar livsmedel, foder, djurhälsa och -välbefinnande, växthälsa och växtskyddsmedel.

Läs mer

Eviras salmonellaremisser har förnyats, undersökningen ska fortfarande inledas inom 96 timmar

Evira har lagt till texten "Provtagning i början av veckan (MÅN–TIS), laboratoriet undersöker inte prover som tagits för över 72 timmar sedan" i undersökningsremisser till salmonellaundersökning av fjäderfän (broiler-, kalkon- och äggproduktionen). Den tidsgräns på 72 timmar grundar sig på standarden för provtagning inom primärproduktionen ISO 13307 och med detta har man velat betona vikten i planeringen av provtagningen, så att prover hinner undersökas av ett laboratorium inom tidsgränsen enligt lagstiftningen. I lokala laboratorier ska undersökningen i enlighet med lagstiftningen fortfarande inledas senast inom 96 timmar från provtagningen.

Läs mer

Kraven på trikinlaboratorier ändrar i december 2019

Köttbesiktningen av gris, häst och vilt som äter kött omfattar en laboratorieundersökning av trikinparasiter. Trikinundersökningar är myndighetsundersökningar, som ska göras vid ackrediterade laboratorier. Den tillfälliga dispensen från ackrediteringskravet för myndighetslaboratorier vilket beviljats i EU-lagstiftningen för laboratorier som utför trikinundersökningar i anslutning till slakterier håller på att bli permanent i och med EU:s nya kontrollförordningen EU 2017/625 i december 2019. På samma gång träder kravet på att i
ackrediteringen för ackrediterade myndighetslaboratorier inkludera alla metoder som används för officiell kontroll, också trikinundersökningar.

Läs mer

Anvisningarna för metoder som används i undersökningar enligt hälsoskyddslagen har uppdaterats 

Valviras anvisningar för “Metoder som ska användas i undersökningar enligt hälsoskyddslagen” har uppdaterats. Nya anvisningar 22/2018 har publicerats på Valviras webbsida

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddets gemensamma VATI-system: inverkan på laboratorierna av införandet

Centraliserad verksamhetsstyrning och datahanteringstjänsten VATI tas i bruk inom miljö och hälsoskydd i början av år 2019. VATI är ett datalager och användargränssnitt som omfattar uppgifter enligt hälsoskyddslagen och livsmedelslagen, vilka hör till miljö- och hälsoskyddet. VATI administrerar bl.a. platser, åtgärder och planer för övervakning samt kontrollerar, rapporterar och utvecklar dessa. VATI ersätter det nuvarande centraliserade tillsynsdatalagret KUTI-YHTI samt de kommunala systemen som fungerat som användargränssnitt i detta.

Läs mer 

Bestämningsgräns och osäkerhet vid mätningar i kemiska bestämningsmetoder för hushållsvatten ska anges

Ändring av Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 (683/2017) har trätt i kraft 27.10.2017. Enligt förnyad förordning ska alla kemiska variabler som har ett numeriskt värde i förordningen uppfylla kravet på 30 % av bestämningsgränsen senast från och med år 2020. Utöver det ska bestämningsmetoden uppfylla kravet på osäkerhet i mätningar.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2019