Underleverantörslaboratorier inom tillämpningsområdet för kontrollförordningen EU 2017/625 ska ha utsetts av en myndighet

Europaparlamentets och rådets förordning EU 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. I dess tillämpningsområde ingår livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd och växtskyddsmedel. Tillämpningen började i december 2019 i fråga om de artiklar som gäller laboratorier.

Liksom hittills ska laboratorier som används för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet utses också i fortsättningen (EU 2017/625, artikel 37). I den nationella lagstiftningen innebär utseendet ett godkännande, och uppgiften har tilldelats Livsmedelsverket. Kontrollförordningen tar inte ställning till utseendet av laboratorier som utför underleveranser, men enligt komissionens tolkning ska underleverantörslaboratorier där prover som är föremål för offentlig kontroll undersöks regelbundet utses. Det bör noteras att också utländska laboratorier som utför underleveranser ska utses. Artikel 37 i kontrollförordningen föreskrivs om utseende av laboratorier i en annan medlemsstat eller i ett EES-land. Ett villkor för att utse ett utländskt laboratorium är dock att landet i fråga först har utsett laboratoriet i enlighet med kontrollförordningen och att myndigheten kan utföra revisioner och inspektioner som rör laboratoriet.

Åtgärder när ett laboratorium använder underleverantörer

Ett laboratorium som regelbundet köper analyser av underleverantörer med tanke på offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (t.ex. uppföljning, projekt) ska ta reda på om underleverantörslaboratoriet har utsetts i enlighet med förordning EU 2017/625. Om underleverantören är belägen utomlands och inte har utsetts till officiellt laboratorium i det landet, kan inte heller Livsmedelsverket godkänna laboratoriet. Då är det inte möjligt att regelbundet anlita laboratoriet som underleverantör av livsmedels-, foder- och djursjukdomsanalyser.

Livsmedelsverket kan be myndigheterna i det berörda EU- eller EES-landet utse ett laboratorium, men myndigheten kan vara ovillig att utse ett laboratorium som den själv inte har behov av att anlita som officiellt laboratorium, eftersom myndigheten efter att ha utsett ett officiellt laboratorium blir skyldig att bl.a. utföra revisioner av laboratoriet. I många medlemsländer utses heller inte t.ex. privata laboratorier till officiella laboratorier.

Vid oregelbunden underleverans, t.ex. i samband med arbetstoppar eller om apparaturen är trasig, är det möjligt att anlita ett utomlands beläget laboratorium som inte har utsetts i det landet. Underleverantörslaboratorier i Finland ska alltid vara godkända.

I fortsättningen ska godkända laboratorier i Finland underrätta Livsmedelsverket om undersökningar som de regelbundet köper av underleverantörer och som inte ingår i laboratoriets egen ackreditering. I Livsmedelsverkets ansökningsblankett kommer det läggas till en särskild punkt som gäller dem. De nedan uppräknade uppgifterna om undersökningar som underleverantörer utför kan redan nu sändas till Livsmedelsverket till exempel tillsammans med en ändringsanmäla.

  • Variabel som undersöks
  • Metod
  • Det laboratorium som är underleverantör i samband med undersökningen
  • Är metoden ackrediterad
  • Underleverantörslaboratoriets ackreditering

Ämnet togs upp också vid evenemanget Ajankohtaista laboratoriorintamalla 2019 och 2020.

Ytterligare upplysningar:

Taija Rissanen, tfn 0505746308, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

 

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2023