Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering

17. juni 2024

Laboratorier som utför kloranalyser enligt hälsoskyddslagen har ombetts validera den tid som går åt från provtagning till analys före utgången av januari 2024. I samband med samma brev har man konstaterat att laboratorierna i provtagningsrapporten ska ange klockslagen för när provtagningen och analysen inleds från och med juni 2024. Enligt standarden SFS-EN ISO 7393-2:2018 ska fördröjningen valideras och klockslagen från provtagningen ska anges i analysen.

Sammanfattning

Laboratorier som utför kloranalyser av bassängvatten och som godkänts av Livsmedelsverket har validerat fördröjningen och skickat materialet till Livsmedelsverket och Valvira. Man har gått igenom valideringsmaterialet och kommer att berätta närmare om resultaten under laboratoriedagarna som ordnas hösten 2024. Som en kort sammanfattning av valideringsresultaten kan man konstatera att de presenterade fördröjningarna varierar något mellan laboratorierna. I valideringsrapporterna funderade laboratorierna också på att en minskning av klorhalten i förhållande till tiden kunde påverka bassängvattnets eventuella belastning före provtagningen, bassängvattnets temperatur, använda provtagningsmaterial samt provernas förvaringstemperatur och förvaringssätt. Valideringsresultaten stöder rekommendationen att fastställa klorhalterna med så kort fördröjning som möjligt.