Verksamheten under coronavirusepidemin vid laboratorier som Livsmedelsverket godkänt

I början av april gav Livsmedelsverket, Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) information och anvisningar till de godkända laboratorierna om de förändringar som coronavirusepidemin medför (på finska):

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/laboratorier-godkanda-av-livsmedelsverket/aktuellt-for-godkanda-laboratorier/

I takt med att epidemiläget blivit lugnare har åtgärder vidtagits bl.a. för att återkalla anvisningar om begränsning av provtagningar som utfärdats till myndigheterna.

Observation av kvaliteten på hushållsvatten, badvatten och bassängvatten

Övervakningen av kvaliteten på hushållsvatten har fortsatt normalt i enlighet med provtagningsplanen under hela coronavirusepidemin. Överenskommelse om nödvändiga förändringar i provtagningen ska göras med vattenverket och kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Vattenprover från badstränder tas på normalt sätt under badsäsongen.

Många bassängvattenobjekt är fortfarande stängda på grund av coronavirusepidemin. Provtagningen från bassängvatten fortsätter dock normalt om inte annat har avtalats med verksamhetsutövaren. Kvaliteten på bassängvattnet i bassänger som varit stängda ska säkerställas innan bassängen öppnas för allmänheten.

Myndighetsövervakning och egenkontroll av livsmedel

Begränsningarna gällande kommunernas livsmedelsövervakningsmyndigheters inspektionsverksamhet har börjat avvecklas från och med 14.5. Nödvändiga och brådskande inspektioner och provtagningarna i anslutning till dem ges prioritet:

  • utredning av matförgiftningar och -epidemier samt hanteringen av andra situationer med faror och tillbakadragningar som gäller livsmedel
  • import av livsmedel.

Provtagningen på gårdar i enlighet med programmet för kontroll av främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung fortsätter från och med 1.6. Det har inte förekommit några avbrott i slakteriprovtagningen. Projektet "Patogener i förpackade bladgrönsaker" är fortfarande avbrutet.

Programmen för zoonosövervakning

I provtagningen inom programmen för zoonosövervakning har förekommit flera avvikelser, men nu håller provtagningen till stor del att återgå till det normala.

  • Kommunalveterinärernas inspektionsbesök i enlighet med programmet för kontroll av salmonella och provtagningarna i anslutning till dem på fjäderfägårdar fortsätter som normalt från och med 13.5.2020. Det har inte förekommit några avvikelser i aktörernas provtagning i enlighet med programmet under epidemin.
  • Det är fortfarande möjligt att flexa i fråga om tiden mellan provtagningen av salmonella från broiler- och kalkonflockar på gårdarna i enlighet med programmet för kontroll för salmonella och slakten (tiden kan vara längre än den treveckorsperiod som krävs i lagstiftningen).
  • Provtagning vid misstanke om salmonella (och misstanke om andra djursjukdomar som ska bekämpas) och den provtagning som avvecklingen av begränsningarna förutsätter har fortsatt på normalt sätt under hela epidemin.
  • Provtagningen i enlighet med programmet för kontroll av EHEC (jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/VLA/2006) på nötslakterier fortsätter som normalt från och med 1.6.2020.
  • Provtagningen i enlighet med programmet för kontroll av EHEC (jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/VLA/2006) på nötslakterier efter positivt slakteriprov fortsätter som normalt från och med 1.6.2020, liksom även undersökningen av gårdar där människor kommit i kontakt med EHEC.
  • Undersökningen av blindtarmar från slaktpartier av broilerbesättningar i produktionsledet för campylobacter på slakterier för broiler i enlighet med programmet för kontroll för campylobacter (jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2007) fortsätter från och med 1.6.2020 i enlighet med förordningen.

Skyddsåtgärder på laboratoriet

Om ett laboratorium utför provtagning är huvudprinciperna att provtagaren ska låta bli att skaka hand. Personen ska hålla ett tillräckligt avstånd om minst 1–2 m till personalen i provtagningsobjektet, sköta om att provtagningstiden är så kort som möjligt, använda engångshandskar och undvika att röra vid ytor. Skyddsutrustning används i enlighet med normala anvisningar.

Om laboratoriet inte kan utföra laboratorieanalyserna inom överenskommen tid ska analysens beställare (kunden) i första hand underrättas om detta. Vi ber att laboratorierna tar kontakt med Livsmedelsverket om det finns risk att till exempel laboratoriereagenser, redskap eller reservdelar till utrustningen tar slut, eller om det förekommer problem i tillgången till dem, eller om det uppstår problem i laboratoriets normala verksamhet till exempel på grund av omfattade frånvaron.

THL:s och Livsmedelsverkets laboratorietjänster under coronavirusepidemin

THL ger de lokala laboratorierna sakkunnighjälp vid skötseln av vattenepidemisituationer och problem som gäller vattnets kvalitet. THL fungerar också som stödlaboratorium för vattenmikrobiologiska metoder.

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder i huvudsak på normalt sätt, men vissa uppgifter har prioriterats. Läs mer om hur coronaviruset inverkar på Livsmedelsverkets laboratorietjänster

Mer information och kontakter

Mer information om Livsmedelsverket: laboratoriot@ruokavirasto.fi eller fornamn.efternam@ruokavirasto.fi, tfn 050 574 6308

Mer information om THL: specialforskare Tarja Pitkänen, fornamn.efternamn@thl.fi

Mer information om Valvira: tesu@valvira.fi

Nyttiga länkar för laboratorier

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2020