Contagious Equine Metritis (CEM)

Proven ska vara Livsmedelsverket tillhanda inom 48 timmar efer provtagningen, eftersom bakterien Taylorella equigenitalis lever i transportmedierna endast en begränsad tid. Proverna undersöks inte om det har gått över 48 timmar sedan provtagningen, eller om transportmedierören är gamla eller trasiga.

Proven ska transporteras nerkylda tillsammans med kylklampar och de får inte frysa till. Försändelsen ska förpackas väl för att rören inte ska gå sönder. Vid sändning av prover ska Postis anvisningar gällande sändning av diagnostiska prover efterföljas (posti.fi).

CEM-prover undersöks vid Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio. Sändningsanvisningar och adresser.

Livsmedelsverket sänder undersökningsresultat som möjliggör användning av hingst för avelsändamål (bakterien Taylorella equigenitalis -bakterien påvisades inte) för kännedom till Suomen Hippos rf, ifall medgivande till sändning av försändelsen givits.

Provtagningsredskap

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Provtagningspinne och transportmedierör

Ett prov från vaginan och hingstens penis tas med en kort bomullspinne med bomullstopp som medföljer transportmedierören. Proverna ska sändas i Amies transportmedierör som innehåller kol, i vilka bakterien Taylorella equigenitalis hålls i liv.

Transportrör fås bland annat av följande leverantörer:

  • Labema Oy telefon 09 274 6740 (Probact; Technical Service Consultants 5-18)
  • Labnet telefon 020 741 3170 (Probact; Technical Service Consultants 5-18)
  • Mekalasi Oy tfn 09 341 72 800 (Copan 114C; 31006)
  • Sarstedt telefon 09 374 1044 (Copan 114C; 80.1362)

Rören kan också användas för andra bakterieprov.

För vagina- eller cervixprov behövs långa provtagningspinnar i plaströr som är planerade för ston. Dessa säljs av flera instrumentbutiker.

Transportmediets utseende och sista användningsdag ska kontrolleras. Om rören till exempel är trasiga eller om kolet och vätskan i transportmediet har separerats, ska rören inte användas. Gamla rör ska inte användas, även om man inte skulle upptäcka några förändringar i utseendet..

Var och hur tas proven

Varje prov tas med en egen provtagningspinne och transporteras i sitt eget transportmedium. Provtagningsstället ska anges på transportmedierören.

Hingst

Prover av hingst tas från en utdragen och otvättad penis.
a. Från hudens veck
b. Fossa urethralis
c. Från uretramynningen
(d. spermaprov, ej obligatoriskt.)

Särskild vikt skall fästas vid att man får ett ordentligt prov från fossa urethralis djupa ”fickor” (bild 1).

De djupa ”fickornas” placering vid fossa urethralis på hingstens penis Bild 1. De djupa ”fickornas” placering vid fossa urethralis på hingstens penis 1) Glans penis, 2) fossa urethralis och 3) de djupa "fickorna” vid fossa urethralis.

Sto

Om möjligt tas tre prover från stoet.
(Avett dräktigt sto tas endast proverna a och b).

a. Sinus clitoridis (bild 2)
b. Fossa clitoridis (bild 2)
c. Uterus eller cervix
De två första proverna tas före rengöring av det perineala området. Området rengörs innan vaginaprovet tas.

Särskild vikt ska fästas vid att man får ett ordentligt prov från sinus.

Genom att trycka på klitoris fås sinus fram som små vertikala öppningar. Alla ston har åtminstone den största, som är belägen i mitten. I dess botten skymtas en liten grå smegmaboll. Provtagningspinnens bomullstopp bör doppas i sterilt vatten innan pinnen rullas i sinus.CEM-provtagningsställen i stoets klitoris.

Bild 2. CEM-provtagningsställen i stoets klitoris.

När tas proverna

Alla varmblodiga hingstar och ponnyer i avelsbruk samt finska hingstar som används för konstgjord befruktning ska undersökas varje år i fall av bakterien Taylorella equigenitalis som orsakar vaginainfektion hos ston (contagious equine metritis, CEM) innan betäckningsperiodens början (JSM förordning 41/EEO/2006; Suomen Hippos rf:s anvisningar).

Prover kan behövas tas i samband med införsel och utförsel av djur, då antalet provtagningar och deras frekvens beror på kraven i landet i fråga. I remissen för utförselundersökningar ska anges att det är frågan om utförsel samt om exportlandet kräver en längre inkubationstid för odlingsplattorna än normalt (10 dygn). Om exportlandet så kräver ska också ett spermaprov skickas för undersökning.

Provtagning rekommenderas även vid vaginainfektioner hos ston.

Det ska ha gått mer än sju dygn innan provtagningen sker sedan antibiotikabehandling (eller sköljningar lokalt).

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2020