Kastning och fertilitetsproblem

Kastningsundersökningspaket för svin (avgiftsbelagd)

Prover

I undersökningspaketet ingår undersökning av 1–3 foster från suggor samt deras fosterhinnor. Det är viktigt att fosterhinnorna sänds för undersökning även om de är orena, eftersom de enda synliga infektionsförändringarna kan i vissa fall enbart konstateras ur fosterhinnorna.

Proverna ska vara så färska som möjligt, men prover som har förvarats svalt, till exempel över veckoslutet lämpar sig bra för undersökning.

Undersökningar

Patologisk undersökning och bakteriologisk undersökning samt virologisk undersökning i fall av de viktigaste virusinfektionerna som förekommer i Finland.

Försändelse

Proverna ska vara laboratoriet tillhanda för provtagning nästa dag, på fredag ska prover inte tas eller sändas. Skicka prover som expressförsändelse till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Seinäjoki eller Kuopio. Sändningsanvisningar och adresser

Blodprovsundersökningar i fall av antikroppar mot parvovirus (avgiftsbelagd)

Med en undersökning av antikroppar i suggornas blodprov och antikroppsnivån kan man utreda ett eventuellt samband med parvovirusinfektionen och de fertilitetsproblem som konstaterats på gården samt det skydd som vacciner har gett och förekomsten av naturliga infektioner på gården.

Prover

Serumblodprov av suggor. En parserumprovtagning rekommenderas i samband med utredning av sjukdomsutbrott. Blodprov tas då två gånger av samma individer med 3–4 veckors mellanrum. I priset för blodprovsundersökningen ingår undersökning av parserumprover.

Veterinären bedömer antalet prover som behöver sändas för undersökning beroende på vilken typ av utredning det är frågan om. Om det är frågan om ett problem som anknyter till kastning, rekommenderas vanligen att blodprov tas på suggor som kastat och på några av de suggor som inte har haft problem. Vid utredningen kan det finnas skäl till att ta blodprover av suggor i olika åldrar.

Om proverna blir förstörda eller fryser till kan de inte användas för undersökning. De måste tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in förutom i wellpapp även i till exempel tidningspapper) och bevaras i kylskåp innan försändelse eller på annat svalt ställe.

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors.
Sändningsanvisningar och adresser

Uppföljningsundersökningar i fall av svininfektioner som orsakar luftvägsbesvär som enligt lag ska bekämpas (avgiftsfri)

Undersökningar

I laboratorierna för djursjukdomsvirologi och djursjukdomsbakteriologi görs uppföljningsundersökningar årligen i fall av sådana svinsjukdomar som enligt lag ska bekämpas och till vilka suggormas fertilitetsproblem, såsom kastningar skulle kunna anknyta till. Sådana svinsjukdomar är svinpest, Aujeszkys sjukdom och PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) och kastningssjuka (Brucella suis).

Prover

Serumblodprover. De flesta uppföljningsproverna tas i samband med slakt av svin vid slakterierna. I uppföljningsundersökningarna kan inkluderas blodprov som sänts för undersökning på grund av förekomsten av fertilitetsproblem vid gården.

Sidan har senast uppdaterats 3.9.2020