Luftvägsinflammationer

Undersökningar avseende luftvägsinfektioner

Vid luftvägsinfektionsproblem ger undersökningen av ett enda prov ofta inte en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker flera prover av djuret som har insjuknat.

Orsaken till infektionen kan utredas genom följande prover:

 • Prover som sänts för patologisk undersökning (hela döda djur, lugnprover)
 • Slemprov från näsborrarna 
  • bakteriologisk undersökning: till exempel nyssjuka (toxisk Pasteurella multocida), Bordetella bronchiseptica 
  • virologisk undersökning: svininfluensa
 • Blodprover 
  • grishosta, svininfluensa, uppföljningsundersökningar

Helt djur eller lung-hjärtpaket

Prov

Ett helt djur eller ett lung-hjärtpaket för patologisk undersökning i vilken man tar prover för fortsatta undersökningar. Prover av djur som har haft tydliga hostsymptom eller andningssvårigheter. Observera att medicinering med antibiotika har en inverkan på bakterieundersökningarna. Därför ska den medicinering som de undersökta djuren får anges i remissen.

Undersökningar

Patologanatomisk och histologisk undersökning samt bakteriologisk undersökning. Vid behov utförs även en undersökning i fall av virusinfektioner (svininfluensa, circovirus (PCV2)). Med hjälp av undersökningarna kan man bedöma olika orsaker till sjukdomen i relation till konstaterade infektionsförändringar i luftvägarna.

Prislistan anger priset på undersökningar för grisar i olika åldrar och för undersökningar av organprov.

I en bakteriologisk undersökning kan man av lungförändringarna konstatera bland annat följande infektioner:

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (lung- och lunghinneinfektion med bölder)
 • Haemophilus parasuis (orsakar också den så kallad, transportsjukan)
 • Bordetella bronchiseptica (i synnerhet smågrisar)
 • Pasteurella multocida
 • Streptokockinfektioner

Försändelse

Prover ska vara laboratoriet tillhanda för provtagning nästa dag, på fredag ska prover inte tas eller sändas. Skicka prover som expressförsändelse till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Seinäjoki eller Kuopio. Sändningsanvisningar och adresser

Slemprover av näsborrar (prover för bakteriologisk eller svininfluensaundersökning)

Slemprover av näsborrar kan sändas både för bakteriologisk undersökning och undersökning i fall av virusinfektion orsakad av svininfluensavirus. Utgångspunkterna för provtagningen är i dessa olika och båda undersökningarna kan inte utföras av samma prover eftersom det beroende på undersökning finns egna transportmedium för de olika proverna (transportmedium för prover som sänds för bakteriologisk undersökning och virustransportmedium).

1. Misstanke om infektion i övre luftvägar som orsakas av bakterie – slemprover från näsborrar

Provtagningsredskap

Transportmediumrör som har en provtagningssticka med aluminiumskaft avsedda för prover som sänds för bakteriologisk undersökning. En provtagningssticka med aluminiumskaft rekommenderas för att risken att stickan ska brytas av i samband med provtagningen ska vara så liten som möjlig.

Undersökningar

Bakteriologisk undersökning i fall av Pasteurella multocida (orsakar nyssjuka) som producerar toxin och Bordetella bronchiseptica.

Prover

Slemprovet från näsborrarna tas med en bomullspinne djupt inne från näsborrshålans slemhinna i synnerhet om provtagningen utförs med anledning av misstanke om nyssjuka. Proverna ska tas av svin som har tydliga symptom.

I prislistan finns ett undersökningspaket för 3–5 prover och antalet prover som måste tas bedöms från fall till fall.

På SIKAVA-hälsoklassifieringsregistrets nationella nivå förutsätts att gården befriats från nyssjukeinfektion. Om det finns misstanke om nyssjuka kan gårdens storlek och betydelse som eventuell smittospridare ha en inverkan på antalet prover som sänds för undersökning.

Försändelse

Proverna ska vara laboratoriet tillhanda för provtagning nästa dag, på fredag ska prover inte tas eller sändas. 

Om det är frågan om prover som enligt överenskommelse betalas av någon annan än gårdens ägare, ska i remissen anges betalaren och dennes kontaktperson med vilken man separat har kommit överens om faktureringen. I remissen anges också till vem eller vilka undersökningens resultat sänds till. 

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsbakteriologi i Helsingfors. Sändningsanvisningar och adresser

2. Misstanke om akut svininfluensavirusinfektion – slemprover från näsborrar

Det finns en separat anvisning för provtagning vid misstanke om svininfluensa.

Blodprovsundersökningar (grishosta och svininfluensa)

Blodprovsundersökningar kan utföras om det finns misstanke om grishosta eller svininfluensa. Det finns en separat provtagningsanvisning för båda undersökningarna.

Uppföljningsundersökningar i fall av svininfektioner som orsakar luftvägsbesvär som enligt lag ska bekämpas (avgiftsfri)

Undersökningar

I laboratoriet för virologi utförs årligen uppföljningsundersökningar i fall av sådana svininfektioner som enligt lag ska bekämpas och som skulle kunna anknyta till luftvägssjukdomar hos svin. Sådana svinsjukdomar är Aujeszkys sjukdom och PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome). I samband med uppföljning av TGE (transmissible gastroenteritis) följer man också förekomsten av PRCV (porcine respiratory coronavirus). I Finland har man inte konstaterat virusinfektioner som orsakar symptom i luftvägarna.

Prover

Serumblodprover. De flesta uppföljningsproverna tas i samband med slakt av svin vid slakterierna. I uppföljningsundersökningarna kan ingå blodprov som sänds för undersökning på grund av symptom i luftvägarna hos svin.

Sidan har senast uppdaterats 3.9.2020