Svininfluensa

Allmänt

Akut svininfluensa

Man talar om akut svininfluensa då svinens hostsymptom är tydliga och det på gården fortfarande finns svin vars symptom börjat inom loppet av några dygn. En del av svinen kan också vara febriga.

Genomgången svininfluensa på svingården

Svininfluensans akuta period är förbi då inga nya svin insjuknar och djuren börjar återhämta sig. Svinen tillfrisknar från svininfluensan utan följdsjukdomar i allmänhet inom en vecka.

Påvisning av virus vid akut sjukdomsutbrott

En undersökning av svininfluensaviruset utförs genom slemprov från näsborrar eller ett lungprov

1. Slemprover från näsborrar

Objektet för provtagning: svin vars symptom har börjat inom högst två dygn.

Provtagningsredskap: rena bomullspinnar för provtagning eller provtagningsstickor eller rör för virusprov som innehåller transportmedier avsedda för virusprov. Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi ger anvisningar för provtagningen. Användning av transportmedier vid försändelse av prover förbättrar möjligheten att påvisa viruset i proverna.

Om transportmedierören inte finns snabbt tillgängliga, kan proverna också sändas i rena och torra provrör, till exempel blod- eller mjölkprovsrör.

Transportmedier avsedda för bakteriologiska prover lämpar sig inte för försändelse av virusprover.

Provtagningsanvisning för slemprover från näsborrar

Provet tas av sådana svin vars hosta bara har pågått i några dagar och då det rinner ett klart sekret från näsborrarna. Man tar prover av minst 10–15 djur på gården. Om lämpliga djur finns i flera åldersgrupper, är det önskvärt att prover tas av åtminstone två åldersgrupper.

Djurets huvud måste hållas stilla en stund under provtagningen. Eftersom provet inte behöver tas djupt från nässborrshålan behöver man inte använda en trynesbroms. Då djuret hålls fast, ska man se till att näsborrsöppningarna inte trycks ihop på grund av sättet som djuret hålls fast på. Veterinären beslutar om djurets hantering beroende på svinens storlek och båslösning.

Innan själva provet tas ska trynet och näsborrsöppningarna torkas rena från foder och annan grov, synlig smuts med ett mjukt papper (handtorkspapper, hushållspapper). Slemprovet från näsborrarna tas med en provtagningssticka eller en bomullspinne från näsborrshålans yttersta del nära näsborrsöppningen. Om man använder bomullspinnar med träskaft, ska provtagningen gå till så att stickan inte bryts av under provtagningen. Man ska försöka få så mycket sekret som möjligt i bomullsdelen innan stickan skjuts in antingen i ett tomt provrör eller i ett rör för transportmedier.

Efter provtagningen ska provtagningsstickans skaft brytas av för att den ska rymmas i det slutna provröret. Rören märks med identifieringsuppgifter (individ och bås).

2. Lungprover

Provtagning för undersökning av svininfluensavirus kan utföras under sjukdomens akuta skede av ett dött svins lugnprov som sänts för patologisk-anatomisk undersökning från gården eller av ett lugnprov som sänts för undersökning.

Antikroppsundersökningar vid konstaterande av svininfluensa

Tidpunkt för provtagning – parserumsprover

Inkubationstiden för svininfluensa är kort och därför kan antikroppar oftast konstateras först i de blodprov som har tagits av en insjuknad individ inom cirka 3 veckor efter att hostsymptomen har visat sig.

I Finland förekommer svininfluensa på vissa svingårdar och för att kunna påvisa att svininfluensan är orsaken till sjukdomsutbrottet måste parserumsproverna undersökas. Då ska de första blodproven tas så fort som möjligt efter att symptomen har börjat, dvs. under sjukdomens akuta skede (så kallad O-prov) och följande blodprover tas efter cirka 3 veckor av samma djurgrupp, och helst av samma djur. I blodprovsundersökningens pris ingår en undersökning av parserumsproverna.

Med hjälp av antikroppsundersökningarna kan en typindelning av orsaken till viruset inte göras lika exakt som av slem från näsborrarna eller av ett lungprov.

Om proverna är sådana som man kommit överens om att sända separat, med till exempel Livsmedelsverket eller Sikava och betalaren enligt överenskommelse är någon annan än gårdens ägare, ska i remissen anges betalare och kontaktuppgifter till den person eller aktör som man har avtalat med på förhand om avvikande faktureringssätt.

I remissen ska även anges till vem eller vilka undersökningens resultat ska sänds till. I remissen bokförs sjukdomsförloppet på gården och de kliniska symptom som konstaterats hos djuren. Feber som anknyter till konstaterade hostsymptom hos djur i olika åldersgrupper, sjukdomens spridningssnabbhet och insjuknade djur (antalet insjuknade djur av alla svin) är en viktig förhandsuppgift liksom uppgiften om användning av vaccin mot svininfluensa.

Försändelse av prover – slemprover från näsborrarna och blodprover

Slemproverna från näsborrarna kyls ned, förpackas (det yttersta lagret ska vara en vätsketät plastpåse) och sänds tillsammans med kylklampar i en styroxlåda.

Blodprovsrören ska också förpackas väl för att de inte ska gå sönder under transporten.

Proverna ska vara laboratoriet tillhanda för provtagning nästa dag, på fredag ska prover inte tas eller sändas. Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors. Sändningsanvisningar och adresser

Försändelse av prover – lungprover

Prover för en patologisk-anatomisk undersökning sänds till Livsmedelsverkets närmaste verksamhetsställe beroende på gårdens läge (i första hand Helsingfors, Seinäjoki eller Kuopio). Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 3.9.2020