Nya livsmedel och nya processer

Forskningen och produktutvecklingen inom livsmedelssektorn är intensiv och livsmedelsurvalet förnyas fortlöpande och många nya produkter kommer ut på marknaden. Från länder utanför EU införs till EU-marknaden allt fler exotiska livsmedelsväxter och -djur, som inte tidigare använts för konsumtion inom EU. Allt fler vilda växter har nu också börjat utnyttjas på ett nytt sätt. Nya livsmedel är således som namnet säger nyheter för livsmedelsbruk.

Livsmedlens säkerhet har huvudsakligen byggt på en lång användningshistoria och av de konventionella livsmedlen har inte förutsatts några säkerhetsutredningar innan de tas i användning. Under de senaste årtiondena har läget i detta avseende förändrats. Forskare, lagstiftare och konsumenter började oroa sig över eventuella risker som bl.a. nya livsmedelsingredienser eller exotiska livsmedel kan innebära. Det medförde ett behov att skapa särskilda godkännandeförfaranden för nya livsmedel.

I maj år 1997 trädde Europaparlamentets och rådets första förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel i kraft. Enligt den ska säkerheten hos sådana livsmedel, som inte tidigare använts för konsumtion inom gemenskapen, säkerställas innan livsmedlen kan godkännas. Förordningen om nya livsmedel förnyades och 1.1.2018 trädde den nuvarande förordningen (EU) 2015/2283 om nya livsmedel I kraft. Denna förordning om nya livsmedel definierar begreppet "nytt livsmedel" (eng. novel food) på följande sätt: Med nytt livsmedel avses livsmedel eller livsmedelsingredienser, vilka hittills (före maj 1997) inte i någon större utsträckning har använts för konsumtion inom gemenskapen och som hör till följande kategorier:

  1. Livsmedel med en ny eller avsiktligt modifierad molekylstruktur;
  2. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från mikroorganismer, svampar eller alger;
  3. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från material av mineraliskt ursprung.
  4. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från växter eller delar av dem,
  5. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från djur eller delar av dem,
  6. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från cell- eller vävnadskulturer som härrör från djur, växter, mikroorganismer, svampar eller alger.
  7. Livsmedel som är resultatet av en produktionsprocess, som före den 15 maj 1997 inte användes för livsmedelsproduktion i unionen, och som innebär betydande förändringar av ett livsmedels sammansättning eller struktur och påverkar dess näringsvärde, halten av icke önskvärda ämnen, eller ämnesomsättningen.
  8. Livsmedel som består av konstruerade nanomaterial
  9. Vitaminer, mineralämnen och andra ämnen som används i enlighet med direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1925/2006 eller förordning (EU) nr 609/2013, — om en produktionsprocess som före den 15 maj 1997 inte användes inom unionen för livsmedelsproduktion har tillämpats i enlighet med led a vii i denna punkt, eller — om de innehåller eller består av konstruerade nanomaterial enligt definitionen i led f i denna punkt.
  10. Livsmedel som före den 15 maj 1997 uteslutande användes i kosttillskott i unionen, om det är avsett att användas i andra livsmedel än kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 2002/46/EG.

Livsmedel som framställts med hjälp av bland annat nanoteknologi, vilda växter och insekter omfattas likaså av förordningen om nya livsmedel. Mer information om nanoteknologi, vilda växter och insekter finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Endast godkända nya livsmedel får släppas ut på marknaden

Innan nya livsmedel kommer till konsumenternas matbord utvärderas deras säkerhet. Säkerheten utvärderas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och ett marknadsföringstillstånd tillkommer med kommisssionens beslut. Tillståndet beviljas på ansökan och ansökan skall inbegripa en utredning över produktens säkerhet under de förutsättningar som godkänts i gemenskapen. I EU kommionens nya livsmedelssidor hittar man ansökningsformuläret.

Livsmedel som traditionellt konsumerats i tredje länder och som konstaterats vara säkra kan släppas ut på marknaden med ett förenklat anmälningsförfarande.

Kommissionen upprätthåller en unionsförteckning över godkända nya livsmedel.

Godkända nya livsmedel är till exempel vissa livsmedel som innehåller växtsteroler, juice av frukten Morinda citrifolia (= nonijuice), krill- och algoljor som innehåller rikliga mängder omegafettsyror, frön av växten chia (Salvia hispanica) och fruktberedningar som tillverkats med hjälp av högtryckspastörisering. Dessa livsmedels säkerhet har bedömts och de har beviljats tillstånd som nya livsmedel.

Livsmedel som betraktats som nya livsmedel och som inte beviljats tillstånd som nytt livsmedel är bland annat nangainötter (Canarium indicum), Cnidium monnieri och sidenticka (Coriolus versicolor). Det är förbjudet att släppa ut dessa produkter på marknaden som livsmedel inom EU:s område.

Livsmedelsverket betraktar det som ett allvarligt fel att släppa ut ett icke godkänt nytt livsmedel på marknaden. Det leder alltid till en utredningsbegäran och vanligen också till att produkten återkallas från marknaden.

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2022