Lämnande av information om livsmedelskedjan och tillsynen över detta

Livsmedelsverket ger i en anvisning (länk i sidbalken) slakterierna och besiktningsveterinärerna som utövar tillsyn över dem anvisningar, tolkningar och rekommendationer om hur kraven i lagstiftningen ska tillämpas och följas då information om livsmedelskedjan och viss annan information lämnas och då tillsyn utövas över att informationen lämnas. Primärföretagarna och livsmedelstillsynsmyndigheterna som utövar tillsyn över primärföretagarna får i anvisningen också information om kraven som hänför sig till lämnandet av information om livsmedelskedjan.

Syftet med anvisningen är att förenhetliga tillsynsutövarnas och företagarnas uppfattningar om kraven att information om livsmedelskedjan ska lämnas, väsentliga faror och risker och hur dessa hanteras och övervakas. I anvisningen har kraven i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen och livsmedelskedjeföretagarnas och tillsynsmyndigheternas ansvar förtydligats.

Kravet att information om livsmedelskedjan ska lämnas gäller alla andra djurarter som ska slaktas än frilevande vilt och fiskar. Med information om livsmedelskedjan avses sådan information, som en primärföretagare ska lämna till slakteriet om primärproduktionsstället då djur sänds till slakteriet för slakt. Med ett primärproduktionsställe avses i Livsmedelsverkets anvisning en ursprungsgård, en primärproduktionsgård, ett primärproduktionsställe eller en djurhållningsplats, varifrån ett djur eller ett djurparti skickas till slakteriet. För renars del avses med primärproduktionsställe också en renskiljningsplats eller någon annan plats där det är tillåtet att inleda slakt av renar.

I lämnandet av information om livsmedelskedjan ingår också den information om köttbesiktningsbeslutet, informationen om svinens incidens och annan viktig information som livsmedelsföretagaren svarar för och som ges som respons till primärproduktionsföretagaren. I lämnandet av information om livsmedelskedjan ingår också informationen om betydande fynd eller kontrollresultat som besiktningsveterinären svarar för och som påverkar livsmedelssäkerheten, folkhälsan, djurhälsan och djurens välmående och som besiktningsveterinären ska lämna till slakteriföretagaren och primärföretagaren.

Syftet med lämnandet av informationen om livsmedelskedjan är att säkerställa livsmedelssäkerheten och att bistå producenten bland annat i identifieringen av problem som hänför sig till djurens hälsotillstånd. Med hjälp av informationen om livsmedelskedjan kan slakteriet vid behov planera särskilda arrangemang som hänför sig till besiktningen. Informationen om livsmedelskedjan tjänar också som stöd till besiktningsveterinären i köttbesiktningen, såsom då djurets hälsotillstånd bedöms före slakt. Responsen som hör till informationen om livsmedelskedjan kan utnyttjas för främjande av djurens hälsa eller uppfödningsförhållanden på gården.

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2022