27.9.2021

Livsmedelsmarknadslagen ändrades 1.11.2021. Bakom lagändringen ligger EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder (2019/633).

I de anvisningar som livsmedelsmarknadsombudsmannen meddelat har det sammanställts vägledning till stöd för iakttagandet av regleringen av livsmedelsmarknaden. De tolkningar som finns i anvisningarna utgör inte som sådana livsmedelsmarknadsombudsmannens ståndpunkt i ett enskilt ärende. Livsmedelsmarknadsombudsmannen bedömer alltid aktörernas tillvägagångssätt och deras godtagbarhet från fall till fall.

Varje aktör ansvarar för att den egna verksamheten är lagenlig. Om du är osäker på om din verksamhet är lagenlig ska du kontakta en sakkunnig som är insatt i regleringen av livsmedelsmarknaden. Gränsdragningen mellan tillåtna och förbjudna förfaranden är inte alltid tydlig och enkel. De situationer som beskrivs i anvisningarna är förenklade exempel. I praktiken måste alla relevanta detaljer beaktas. Därför går exemplen nödvändigtvis inte direkt att tillämpa i praktiken. Om en branschaktör anses ha gjort sig skyldig till lagstridig verksamhet, kan detta leda till att påföljder enligt livsmedelsmarknadslagen påförs.

Syftet med bestämmelserna i livsmedelsmarknadslagen är inte att förhindra eller begränsa köparens rätt enligt köplagen att kontrollera att leveransen är felfri före betalningen eller köparens eventuella rättigheter enligt annan lagstiftning när det gäller att korrigera fel.

Det samlas ständigt ny kunskap och erfarenhet om tillämpningen av bestämmelserna i den reviderade livsmedelsmarknadslagen. Dessutom får tillsynsmyndigheterna i andra medlemsstater och Europeiska kommissionen ny information om tolkningen av direktivet. Därför kan det finnas behov av att uppdatera anvisningarna efter publiceringen. Kontrollera alltid den senaste uppdaterade versionen av anvisningarna.