Livsmedelsmarknadsombudsmannens rekommendation om avslutande av avtal

2.9.2021

Denna sida innehåller huvudpunkterna i rekommendation om avslutande av avtal. Den fullständiga rekommendationen finns här.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå har fått kännedom om problem som förekommer på jordbruks- och livsmedelsmarknaden när det gäller avslutande av produktionsavtal och uppsägningsförfaranden. I samband med vissa meningsskiljaktigheter kring avslutande av avtal har det handlat om att långfristiga avtal har sagts upp. Meningsskiljaktigheter mellan aktörerna inom branschen har också tagits upp i medierna.

Den här rekommendation styr aktörerna inom livsmedelskedjan när avtal förhandlas fram. Dessutom förtydligar rekommendationen tillvägagångssätten och med dess hjälp kan man undvika problem i situationer där avtal sägs upp eller hävs.

Rekommendation

Livsmedelsmarknadsombudsmannen rekommenderar att avtal om handel med livsmedel och jordbruksprodukter mellan näringsidkare ingås skriftligen, eftersom innehållet i muntliga åtaganden ofta kan bli oklart.

Det borde avtalas skriftligt om uppsägningstiden i samband med att avtalet ingås. Ett avtal som gäller tills vidare kan sägas upp. Ett tidsbundet avtal kan inte sägas upp i allmänhet.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen rekommenderar att man beaktar följande när ett avtal avslutas:

  • Uppsägning av avtalet ska anmälas till den andra avtalsparten. Det rekommenderas att anmälan görs skriftligen, till exempel per e-post eller sms. Det är också bra att försäkra sig om att anmälan tagits emot.

  • När avtalet sägs upp upphör det inte att gälla förrän uppsägningstiden har löpt ut. Uppsägningstiden ska i sin tur börja löpa när den andra parten har underrättats om uppsägningen.


Livsmedelsmarknadsombudsmannen betonar att hävning av ett avtal är en annan sak än uppsägning av avtalet.

  • Hävning av avtalet medför normalt att avtalet upphör att gälla omedelbart, medan uppsägningen medför att avtalet upphör att gälla först efter uppsägningstidens utgång.

  • Hävning av avtalet förutsätter i allmänhet en väsentlig och allvarlig överträdelse av avtalet. För uppsägningen krävs det inte i allmänhet något särskilt skäl.

  • Det rekommenderas att den andra parten underrättas skriftligen också om hävning av avtalet. Grunden för hävningen ska specificeras i anmälan, och hävningsgrunden ska åberopas inom rimlig tid.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har till uppgift att förbättra livsmedelskedjans funktion. Syftet med rekommendationerna är att stödja aktörerna inom livsmedelskedjan i att identifiera och följa god affärssed.