Rekommendationer för att lösa kostnadskrisen och förbättra lönsamhetssituationen

11.8.2022

Produktionskostnaderna för jordbruksprodukter och livsmedel har ökat exceptionellt snabbt. Producentpriserna har dock inte stigit i motsvarande grad, vilket har orsakat lönsamhetsproblem särskilt inom primärproduktionen. Också industrin har drabbats av exceptionellt stora kostnadsökningar. Situationen har ansetts hota de centrala verksamhetsförutsättningarna för livsmedelskedjan. En fungerande livsmedelsförsörjning är ett grundläggande villkor för ett fungerande samhälle och tryggandet av den är hela livsmedelskedjans gemensamma angelägenhet.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har gett två rekommendationer med vars hjälp kostnadskrisen och lönsamhetsproblemen inom livsmedelskedjan kan lindras. På denna sida presenteras huvudpunkterna i rekommendationerna.

Rekommendation för precisering av avtalspraxis inom livsmedelskedjan

Syftet med denna rekommendation är att bidra till att lösa kostnadskrisen och förhindra att liknande kriser upprepas i framtiden.

Rekommendationen innehåller en förteckning över åtgärder genom vilka kostnadskrisen kan underlättas med de medel som de nuvarande avtalen möjliggör. I rekommendationen kan man också läsa hur avtalssystemen i kedjan bör ändras med tanke på framtiden.

Att lösa den akuta kostnadskrisen

Förhandlingarna mellan avtalsparterna spelar en nyckelroll när det gäller att lösa den akuta kostnadskrisen. Syftet med förhandlingarna är att finna en för alla parter godtagbar lösning. Alla parter måste förhandla på ett lösningsorienterat sätt och vara redo för kompromisser. Kraven ska vara motiverade och sakliga.

De olika aktörerna i kedjan behöver vidta bland annat följande åtgärder:

  • Köparna ska aktivt hålla kontakt med sina leverantörer och förhandla med dem om möjliga ändringar i leveransavtalen.
  • Köparna måste bedöma om de har möjligheter att betala sina leverantörer ett högre pris på den nuvarande konsumentprisnivån.
  • Industrin ska aktivt vara i kontakt med handeln och andra köpare samt med leverantörerna för att inleda förhandlingar.
  • Industrin måste se till att producenterna får en rättvis andel av höjningarna av industrins försäljningspriser.
  • Producenterna ska hålla aktiv kontakt med köparna och lägga fram välgrundade åsikter om vilka produkter eller produktgrupper det finns behov av att inleda förhandlingar om.

Utvecklande av avtalsstrukturerna

Det finns skäl att vidareutveckla avtalsstrukturerna. De villkor som bestämmer prisjusteringarna i avtalen inom livsmedelskedjan varierar avsevärt. Ofta har det i avtalen inte angetts tydligt i vilka situationer och på vilket sätt priserna kan justeras. I synnerhet när det gäller livsmedelskedjans långvariga leveransavtal till fasta priser vore det viktigt att inkludera tydliga och på förhand bestämda villkor för prisjusteringar i avtalet.

De avtal som används inom den offentliga sektorn är ofta osmidiga och beaktar inte avtalsparternas intressen jämlikt. De långa avtalsperioderna och osmidiga avtalsvillkoren som är typiska för offentlig upphandling försvårar livsmedelsupphandlingarna.

De olika aktörerna i kedjan behöver vidta bland annat följande åtgärder:

  • Det måste säkerställas att avtalen innehåller ett villkor för prisjustering.
  • Det krävs större flexibilitet i avtalen för aktörer inom den offentliga sektorn.

Rekommendationen kan läsas i sin helhet här (PDF).

Rekommendation om åtgärder för att förbättra lönsamheten inom livsmedelskedjan

I denna rekommendation föreslås det åtgärder för att lindra lönsamhetsproblemen inom jordbruket och livsmedelsekonomin. Rekommendationen fokuserar särskilt på att utveckla samarbetet mellan aktörerna i kedjan.

Förbättrat samarbete inom livsmedelskedjan

Aktörerna i livsmedelskedjan måste öka den öppna informationsgången i båda riktningarna i kedjan. Aktörerna måste vara mer aktiva när det gäller både att söka och att förmedla information. Tillgängliga forsknings- och marknadsdata måste utnyttjas mer effektivt. Med hjälp av informationen kan aktörerna i kedjan utveckla sin verksamhet och därigenom förbättra verksamhetens lönsamhet. Genom ökat samarbete mellan aktörerna kan man också stärka förtroendet i kedjan.

Reaktioner på förändringar i efterfrågan i kedjan

Produktionen ska ha som utgångspunkt att försöka producera det som konsumeras och i den omfattning som förbrukas. Handeln och industrin har i huvudsak en bra bild av vad konsumenterna köper. Merparten av gårdarna är däremot tvungna att fatta sina produktionsbeslut utan motsvarande information.

Handeln spelar en central roll när det gäller att styra efterfrågan i livsmedelskedjan. Handelns säsongsvisa sortiment bestämmer vilka produkter som finns på butikshyllorna under olika perioder. De konsumtionsdata som handeln samlar in och perioderna med säsongsvisa sortiment bör i fortsättningen utnyttjas effektivare än nu. Ju snabbare och noggrannare förändringarna i efterfrågan förmedlas i kedjan ända till primärproduktionen, desto bättre möjligheter har hela kedjan att reagera på förändringarna.

Utvecklande av primärproduktionen

Kostnadskrisen har slagit särskilt hårt mot primärproduktionen. Jordbrukets roll i arbetet att förebygga kommande kriser har således accentuerats. Genom att öka samarbetet mellan jordbruksföretag kan man minska kostnaderna och öka företagens marknadskraft.

De viktigaste metoderna för att utveckla primärproduktionen är bland annat följande:

  • Ett effektivare utnyttjande av producentorganisationer
  • Utredning av andra samarbetsmöjligheter och den nytta de medför (till exempel gemensamma anskaffningar)
  • Aktuell utbildning för att förvärva ny know-how och utveckla kompetensen inom ekonomi och företagande

Andra metoder

Lönsamheten inom jordbruket och hela livsmedelskedjan kan förbättras också på många andra sätt. Till dessa hör till exempel att öka den lönsamma exporten samt att utnyttja sidofraktioner och korta utbudskedjor. Närmare information om metoderna finns i rekommendationen.

Rekommendationen kan läsas i sin helhet här (PDF).