Meddelande: Livsmedelsmarknadsombudsmannen har gett en rekommendation om avslutande av avtal

2.9.2021

Det är skäl att skriva in uppsägningsvillkoren i produktionsavtalet

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har gett en rekommendation om avslutande av avtal.

Inom livsmedelsbranschen har det förekommit meningsskiljaktigheter mellan lantbruksproducenter och uppköpare när det gäller att avsluta produktionsavtal. De har handlat om uppsägning av långfristiga avtal. Den rekommendation som nu publicerats styr aktörerna inom livsmedelskedjan när avtal förhandlas fram. Dessutom förtydligar rekommendationen tillvägagångssätten och med dess hjälp kan man undvika problem i situationer där avtal sägs upp eller hävs.

Enligt rekommendationen ska villkoren för att avsluta avtalet alltid skrivas in i avtalet, eftersom innehållet i muntliga åtaganden kan förbli oklart och innehållet är svårt att styrka. Ett avtal som gäller tills vidare ska åtminstone innehålla en uppsägningstid för avtalet, så att parterna hinner anpassa sig till förändrade förhållanden om avtalet sägs upp. Dessutom ska en skriftlig anmälan göras om både uppsägning och hävning av avtalet.

”Bered dig på situationer som kan uppstå om uppköparen säger upp avtalet. Är till exempel uppsägningstiden sådan att det är möjligt att anpassa verksamheten till den nya situationen under uppsägningstiden? Det är bra att komma ihåg att den avtalade uppsägningstiden måste följas”, säger livsmedelsmarknadsombudsmannen Olli Wikberg.

I rekommendationen repeteras också andra grundfrågor som ska beaktas när avtalet ingås. Rekommendationen fungerar som en minneslista över frågor som branschaktörerna bör hålla i minnet när ett avtal ingås.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har till uppgift att förbättra livsmedelskedjans funktion. Syftet med rekommendationerna är att stödja aktörerna inom livsmedelskedjan i att identifiera och följa god affärssed.

Meddelande: Livsmedelsmarknadsombudsmannens rekommendation om avslutande av avtal (PDF)