Studien kring avtalsstrukturerna inom livsmedelskedjan offentliggjordes i dag

3.3.2022

Metoder att lösa jordbrukets kostnadskris finns i avtalen inom livsmedelskedjan

Av den studie kring avtalsstrukturerna inom livsmedelskedjan som offentliggjordes i dag framgår att de nuvarande avtalsstrukturerna gör det möjligt att reagera på snabba marknadsförändringar. Dessa förändringar har accentuerats till följd av kostnadskrisen inom jordbruket. Det finns enskilda problem i avtalsstrukturerna, men också betydande möjligheter att lösa problem med inkomstfördelningen inom livsmedelssektorn. De metoder som avtalen möjliggör borde användas effektivare. Till exempel borde prisjusteringar överföras på dagligvaruhandelns inköpspriser snabbare än i nuläget.

Enligt Kyösti Arovuoris studie har avtalsstrukturerna i kedjan utvecklats under de senaste åren. Nuförtiden är man bättre rustad än tidigare att svara på strukturella förändringar. Också primärproduktionens avtalsstyrning har stärkts under de senaste åren. Förändringar som skett i konsumentefterfrågan på livsmedel har därför enklare kunnat förmedlas längs kedjan.

Handeln spelar en central roll när det gäller att styra efterfrågan i livsmedelskedjan. Handelns säsongsvisa sortiment bestämmer vilka produkter som finns på butikshyllorna under olika perioder. Perioderna gör det lättare att förutse efterfrågan och möjliggör på så sätt en långsiktig styrning av utbudskedjan. De kan därför avsevärt öka effektiviteten i hela kedjan. Det vore skäl att utnyttja dem bättre än nu. Ju snabbare och noggrannare förändringarna i efterfrågan förmedlas till primärproduktionen, desto bättre möjligheter har hela kedjan att reagera på förändringarna.

I sin studie betonar Arovuori vikten av att stärka partnerskapet mellan aktörerna i kedjan: ”Vilka varuleverantörer som får tillträde till de säsongsvisa sortimenten utgår från hård inbördes konkurrens. Det kan vara ödesdigert att falla ur det säsongsvisa sortimentet, framför allt för små och medelstora aktörer. Köparna är få och i praktiken finns det ofta inte någon alternativ försäljningskanal.”

I studien föreslås ett kostnadsindex för livsmedelskedjan som ett nytt sätt att stärka förmedlingen av marknadsförändringar längs kedjan. För indexet fastställs ett variationsintervall, och om det överskrids eller underskrids inleds förhandlingar om justering av priserna under prisperioden. För att indexet ska bli verklighet förutsätts att åtminstone statistik och statistikpraxis utvecklas. Exempelvis bör prisindexen vara mer detaljerade och frekventa än för närvarande.

När man granskar resultaten av studien är det viktigt att komma ihåg att avtalsstrukturer inte kan behandlas isolerat från marknadsutvecklingen. Förändringar i efterfråge- och utbudsmönstren påverkar värdeskapandet inom livsmedelskedjan och i synnerhet dess fördelning inom kedjan. Till exempel konsumeras en allt större andel av köttet som bearbetade produkter och färdigmat.

”Målet är att hjälpa aktörerna inom livsmedelskedjan att hitta lösningar som fungerar med tanke på hela kedjan. Diskussionerna har förts i konstruktiv anda och alla medlemmar i gruppen anser att detta är viktigt. Jag är övertygad om att studien bidrar till att finna lösningar”, berättar livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har till uppgift att förbättra livsmedelsmarknadens funktion. I samband med detta kan ombudsmannen till exempel ge rekommendationer till aktörer inom branschen.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen sammankallade i slutet av förra året en grupp för att diskutera möjliga lösningar på jordbrukets kostnadskris. I gruppen, som sammanträdde under ombudsmannens ledning, ingick företrädare för Livsmedelsindustriförbundet rf, Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK ry, Finlands Dagligvaruhandel rf och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Gruppen beställde studien av Kyösti Arovuori. Livsmedelsmarknadsombudsmannen har samordnat studien.


Ytterligare information

Olli Wikberg 
livsmedelsmarknadsombudsman
olli.wikberg(at)etmv.fi
+358 29 520 4043

Kyösti Arovuori
agronomie- och forstdoktor
kyosti.arovuori(at)reinuecon.fi
+358 40 515 8953