Akvariefiskar

Vattnets mängd, kvalitet, temperatur och djup i akvariet samt vattenytans area ska passa fiskarnas art, storlek och antal. Akvariets ena sida ska vara skyddad från insyn, om inte växtligheten eller annan inredning ger fiskarna tillräckligt skydd. Akvarier ska vid behov förses med lock eller täckglas så att fiskarna inte kan hoppa ut från akvariet.

Akvariets inredning och bottenmaterial ska lämpa sig för fiskarna. Fiskarna ska ha tillgång till lämpliga gömställen vid behov.

Vattnet i akvariet ska bytas eller renas regelbundet så att vattenkvaliteten förblir god. Döda fiskar ska omedelbart avlägsnas ur akvariet.

När grupper, stim och arter av fiskar sammanslås eller när nya fiskar förs in i i en grupp ska hänsyn tas till hur fiskarna passar ihop och till deras stimbeteende.