Gnagare och kaniner

Förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska det finnas lämpligt strö, såsom kådfri flis, hö, halm eller annat motsvarande bottenmaterial. I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner får det finnas nätgolv endast om nätet ligger direkt på ett fast underlag. Djuren ska ha möjlighet att gömma sig i förvaringsutrymmet.

Gnagare och kaniner ska ha tillgång till en ändamålsenlig bolåda, koja, bohåla eller motsvarande boutrymme.

Gerbiler ska ha tillgång till rör, gångar eller kanaler eller motsvarande konstruktioner eller möjlighet att gräva gångar i marken. Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska vid behov ha möjlighet att bada i sand eller motsvarande material. Chinchillor och degusråttor ska ha tillgång till tillräckligt många hyllor eller andra motsvarande konstruktioner där de kan vistas utan att bli störda av andra djur.

Gnagare och kaniner ska ha tillgång till foder eller annat gnagmaterial för trimning av tänderna. Kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor ska ha fri tillgång till lämpligt stråfoder.

Minimistorleken på förvaringsutrymmen i fråga om gnagare och kaniner anges i statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby.