Groddjur

Förvaringsutrymmen för groddjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurens art, aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning.

Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för groddjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga eller annars farliga djur hålls ska vid behov märkas med en varning om att djuren är farliga.

Förvaringsutrymmets golv eller botten ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. Djuren ska vid behov ha tillgång till platser som är uppvärmda till lämplig temperatur samt till platser med olika temperatur. I förvaringsutrymmet ska det finnas tillräckligt med gömställen som är lämpliga för djurarten. Om flera djur vistas i samma utrymme ska de ha möjlighet att gömma sig samtidigt.

I förvaringsutrymmen för trädlevande groddjur ska det finnas grenar, bladväxter eller annat som lämpar sig för klättring och där djuren kan vila sig om de så önskar.

I förvaringsutrymmen för groddjursarter som vistas i vatten ska det finnas en bassäng. Bassängens storlek och vattenmängd ska motsvara djurartens behov. Om flera djur som hör till en art som simmar och vistas i vatten hålls i samma förvaringsutrymme, ska alla samtidigt kunna vistas i bassängen eller på land. Övergången mellan land och vatten ska vara utformad så att djuren lätt kan ta sig mellan dem.

Ett groddjur som hör till en vattenlevande art ska uppfödas och hållas i akvarium. På akvariets botten ska det finnas lämpliga gömställen för djuret.

Vid hållande av groddjur ska särskild vikt fästas vid förvaringsutrymmets luftfuktighet samt kvaliteten och temperaturen på luften och bassängvattnet. Vattnet ska renas och bytas tillräckligt ofta.

Belysningsstyrkan och belysningstypen samt belysningstidernas förläggning och längd ska anpassas till djurarten i fråga. Ljus- och värmekällor ska vid behov skyddas så att djuren inte kan komma i direkt beröring med dem.

Om ett groddjur försänks i vintervila, ska djuret småningom förberedas för denna genom att man på ett korrekt sätt gradvis sänker temperaturen och ljusstyrkan i förvaringsutrymmet samt minskar fodermängden.