Illrar (fretter)

Förvaringsutrymmen för illrar och frettar ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

I förvaringsutrymmen för illrar och frettar ska det finnas lämplig stimulans för djuren samt en ändamålsenlig bolåda, koja, bohåla eller något annat motsvarande boutrymme. Om flera djur vistas i samma förvaringsutrymme, ska bolådorna, kojorna, bohålorna eller andra motsvarande utrymmen vara så många att alla djuren har tillgång till ett sådant utrymme samtidigt utan att onödig konkurrens uppstår. I förvaringsutrymmet ska det finnas en eller flera lådor med sand eller andra lämpliga utrymmen för uträttande av naturbehov. Förvaringsutrymmet får inte ha nätgolv.

I förvaringsutrymmet ska ytan vara minst 1 kvadratmeter och höjden minst 0,6 meter. Om flera djur hålls i samma förvaringsutrymme, ska utrymmet vara minst 0,35 kvadratmeter per djur.