Kräldjur

Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurart, djurens aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. 
Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för kräldjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga eller annars farliga djur hålls ska vid behov märkas med en varning om att djuren är farliga.

Förvaringsutrymmets golv ska vara täckt med ett bottenmaterial som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuren kan gräva ner sig i det. Bottenmaterialets fuktighet ska vara anpassad efter djurartens behov. Djuren ska vid behov ha tillgång till platser som är uppvärmda till lämplig temperatur samt till platser med olika temperatur. I förvaringsutrymmet ska det finnas tillräckligt med gömställen som är lämpliga för djurarten. Om flera djur vistas i samma utrymme ska de ha möjlighet att gömma sig samtidigt.

I förvaringsutrymmen för klättrande kräldjursarter ska det finnas konstruktioner som lämpar sig för klättring. I förvaringsutrymmen för trädlevande kräldjursarter ska det finnas lämpliga grenar eller motsvarande konstruktioner där djuren kan vila i naturlig ställning samt röra sig och klättra.

I förvaringsutrymmen för kräldjursarter som simmar och vistas i vatten ska det finnas en bassäng. Bassängens storlek och vattenmängd ska motsvara djurartens behov. Om flera djur hålls i samma utrymme ska alla kunna vistas samtidigt i bassängen eller på land. Övergången mellan land och vatten ska vara utformad så att djuren lätt kan ta sig mellan dem.

Vid hållande av kräldjur ska särskild vikt fästas vid förvaringsutrymmets luftfuktighet samt kvaliteten och temperaturen på luften och bassängvattnet. Vattnet ska renas och bytas tillräckligt ofta.

Belysningsstyrkan och belysningstypen samt belysningstidernas placering och längd ska anpassas till djurarten. Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vid behov vara utrustade med en lampa som avger ultraviolett ljus. Ljus- och värmekällor ska vid behov skyddas så att djuren inte kan komma i direkt beröring med dem.

Om ett kräldjur försänks i vintervila, ska djuret småningom förberedas för denna i enlighet med vad som motsvarar djurartens behov, till exempel genom att sänka temperatur och ljusstyrka i terrariet och genom att minska fodermängden.

Vid utfodring av kräldjur ska det ses till att djuren inte skadar varandra medan de äter. Sådana kräldjur som dricker vattendroppar på föremål eller sin kropp ska ha tillgång till droppande vatten eller så ska förvaringsutrymmet sprayas dagligen i enlighet med artens behov.

Ett kräldjur får inte tjudras annat än när det är nödvändigt för förflyttning av djuret eller för någon annan motsvarande åtgärd av kortvarig art. Då ska kräldjuret stå under ständig tillsyn.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018