Ankor och gäss

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av ankor och gäss regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av ankor och gäss regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek samt skötseln, behandlingen och hanteringen av ankor och gäss.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av ankor och gäss samt deras välbefinnande har summerats i guiden Ankor och gäss – djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018