Getter

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av getter regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av getter regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av getter. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av getter.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av getter samt deras välbefinnande har summerats i guiden Getter - djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018