Kalkoner

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av kalkoner regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av kalkoner regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av kalkoner. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek samt skötseln, behandlingen och hanteringen av kalkoner.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av kalkoner samt deras välbefinnande har summerats i guiden Kalkoner - djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018