Nötkreatur

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av nötkreatur regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av nötkreatur regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av nötkreatur. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av nötkreatur.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av nötkreatur samt deras välbefinnande har summerats i guiden Nötkreatur -djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor. 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018