Pälsdjur

Med pälsdjur avses mink, iller, räv (blåräv, silverräv och rödräv), chinchilla och sumpbäver, och till viss del också mårdhund och sobel, som föds upp för produktion av pälsar eller för andra motsvarande produktionsändamål.

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av pälsdjur, liksom alla andra djur, stadgas av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

I Finland gäller Europarådets djurskyddsmässiga minimikrav för hållning av pälsdjur som ingår i den europeiska allmänna överenskommelsen angående skydd av produktionsdjur.

Dessutom stadgas de djurskyddskrav som gäller för hållning av pälsdjur i statsrådets förordning om skydd av pälsdjur, där utförliga krav som berör djurhållningsplatsens burar, apparater och utrustning som används, pälsdjurens skötsel, behandling och hantering samt krav för burarnas storlek och utrustning fastställs.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av pälsdjur samt deras välbefinnande har summerats i guiden Pälsdjur – djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.