Med produktionskanin avses kanin som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel. Hållningen, skötseln, behandlingen, hanteringen och transporten av kanin regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning reglerar slakten och avlivning av produktionskaniner.

Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka djuren onödig smärta och plåga. I djurhållningen ska dessutom upprätthållande av djurens hälsa främjas och djurens fysiologiska behov och beteendebehov beaktas.

Förvaringsplatsen får inte skada kaninerna eller äventyra deras hälsa. Platsen ska erbjuda tillräckligt skydd mot till exempel oskälig köld och värme. Förvaringsplatsen ska vara tillräckligt rymlig med beaktande av det aktuella djurslagets särskilda behov och platsen ska hållas ren. Kaninerna på förvaringsplatsen ska utan svårigheter kunna inspekteras och skötas.

Kaniner som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Kaninerna måste få tillräckligt med lämplig näring och annan behövlig skötsel. Deras kondition, hälsotillstånd samt välmående ska kontrolleras minst en gång om dagen, vid behov oftare.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018