Svin

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av svin regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av svin regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av svin. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek samt skötseln, behandlingen och hanteringen av svin.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av svin samt deras välbefinnande har summerats i guiden Svin — djurskyddslagstifningen i sammandrag.  De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.