Värphöns

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av värphöns regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av värphöns regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av höns. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek samt skötseln, behandlingen och hanteringen av värphöns.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av värphöns samt deras välbefinnande har summerats i guiden Höns – djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.