Allmänna krav vid avlivning och slakt

Den som avlivar och slaktar djur ska se till att djuren skyddas från smärta, plågor och lidande som kan undvikas vid avlivning och annan djurhantering på avlivningsplatsen.

Aktören ansvarar för att arbetarna behandlar slaktdjuren väl. Personalen som deltar i hanteringen av levande djur vid slaktningen måste ha av myndigheten beviljat behörighetsintyg som påvisar deras förmåga att agera i enlighet med lagstiftningens krav. Behörighetsintyg krävs inte bara av dem som bedövar och avblodar djuren utan också av dem som svarar för skötseln och hanteringen av djuren före slakten. Behörighetsintyget kan vid behov dras in för en viss tid eller helt.

Aktören ska på förhand planera djurhanteringen och avlivningsprocessen och utarbeta skriftliga anvisningar för hur arbetet ska utföras. Personalen som svarar för bedövningen ska regelbundet kontrollera de bedövade djuren för att försäkra sig om att djuren blir ordentligt bedövade och inte visar några tecken på medvetande eller förmåga att känna före avblodningen eller medan denna pågår.

För varje slaktlinje i slakterierna ska aktören utarbeta och verkställa övervakningsförfaranden för hur bedövningen ska kontrolleras. Övervakningsförfarandet ska omfatta bland annat kontrollernas frekvens och samplets storlek samt indikatorer som används för att upptäcka tecken på att djuren är vid medvetande eller har förmåga att känna.

Vid slakterierna ska det finnas en namngiven person som ansvarar för att djuren mår bra. Personen ska hjälpa aktören att säkerställa att reglerna och anvisningarna beträffande djurens välfärd verkligen följs vid slakteriet. Den person som ansvarar för djurens välfärd är direkt underställd slakteriaktören och har befogenhet att kräva att slakteriets personal vidtar behövliga korrigerande åtgärder. Vid små slakterner behöver ingen person som ska vara ansvarig för djurens välfärd utses utan aktören svarar själv för dessa skyldigheter.

Allmänna krav vid avlivning och slakt av produktionsdjur

Avlivning är en avsiktlig process som syftar till att döda ett djur. Med slakt avses avlivning av djur som är avsedda till livsmedel. Slakt är således också avlivning av djur. Med bedövning avses en avsiktlig åtgärd som gör att djuret förlorar medvetandet och förmågan att känna smärta, inbegripet processer som leder till omedelbar död.

Bestämmelser om de nedan uppräknade kraven ingår i avlivningsförordningen. Dessutom regleras skyddet av produktionsdjur vid avlivning och slakt genom den nationella djurskyddslagstiftningen.

Allmänna krav

Djuren ska skyddas mot onödig smärta, plåga och lidande vid avlivning och därmed sammanhängande verksamhet. Med verksamhet som sammanhänger med avlivning avses verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av djur, som sker i samband med och på det ställe där djur ska avlivas.

Företagare i branschen, det vill säga fysiska eller juridiska personer som kontrollerar företag som utför avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet, är bland annat slakterier och företag som erbjuder gårdsslakteritjänster samt företag som avlivar hönor efter avslutad värpperiod samt pälsdjur.

Företagaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att i synnerhet garantera djuren

  • fysiskt välbefinnande och skydd, särskilt genom att hållas rena, ges lämpliga temperaturförhållanden och skyddas från att falla eller halka
  • skyddas från skada
  • hanteras och inhyses på så sätt att hänsyn tas till deras normala beteende
  • inte visar tecken på sådan smärta eller rädsla som kan undvikas eller uppvisar annat onormalt beteende
  • inte hålls utan foder eller vatten under längre perioder 
  • inte utsätts för kontakt med andra djur om det skulle kunna skada deras välbefinnande och om detta kan undvikas

Anläggningar för avlivning och därmed sammanhängande verksamhet ska vara utformade, och konstruerade samt underhållas och drivas på ett sådant sätt att det går att säkerställa att de ovan nämnda bestämmelserna kan iakttas under de driftsförhållanden som förväntas råda i anläggningen under hela året.

Djur får endast avlivas efter bedövning i enlighet med de metoder och särskilda krav för tillämpningen av dessa metoder som anges i avlivningsförordningen. Avsaknad av medvetande och känsel ska bibehållas till dess att djuret är dött. De metoder som inte leder till omedelbar död (nedan kallad enkel bedövning) ska så snart som möjligt följas av ett förfarande som medför död, till exempel avblodning, hjärnsöndring, elavlivning eller långvarig syrebrist.

Kontroll av bedövning

Med bedövning avses en avsiktlig åtgärd som gör att djuret förlorar medvetandet och förmågan att känna smärta, inbegripet processer som leder till omedelbar död.

Företagarna ska se till att personer med ansvar för bedövning eller annan utsedd personal regelbundet kontrollerar att djuren inte visar några tecken på medvetande eller känsel under perioden mellan bedövningsprocessens slut och döden. Med företagare avses en fysisk eller juridisk person, som kontrollerar ett företag som utför avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning.

Dessa kontroller ska göras på ett tillräckligt representativt urval av djur och frekvensen ska fastställas med hänsyn till resultaten av tidigare kontroller och till alla faktorer som kan ha betydelse för bedövningsprocessens effektivitet. Om resultatet av kontrollerna visar att ett djur inte är tillräckligt bedövat, ska den person som ansvarar för bedövningen omedelbart vidta de lämpliga åtgärder som anges i standardrutinerna.

Användning av utrustning som används för att begränsa djurens rörelseförmåga och deras bedövning

Företagarna ska se till att all utrustning som används för fixering eller bedövning av djur underhålls och kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar och av personal som särskilt utbildats för denna uppgift. Med fixering avses varje metod som tillämpas för att begränsa djurets rörelseförmåga i syfte att underlätta effektiv bedövning och avlivning samtidigt som djuren inte utsätts för onödig smärta, rädsla eller ångest.

Företagarna ska föra journal över underhållsåtgärderna. De ska bevara journalerna under minst ett år och, på begäran, uppvisa dem för den behöriga myndigheten.

Där djur ska bedövas ska företagarna se till att det finns lämplig reservutrustning omedelbart tillgänglig på plats och att denna används om den bedövningsutrustning som ursprungligen skulle användas inte fungerar. Reservmetoden kan skilja sig från den metod som först användes. Dessutom ska man se till att djur inte placeras i fixeringsanordningen, eller i en anordning där huvudet fixeras, förrän den person som ansvarar för bedövning eller avblodning är beredd att bedöva eller avbloda dem så fort som möjligt.

Standardrutiner för avlivning och slakt av djur

Företagarna ska planera avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet i förväg och utföra dessa i enlighet med standardrutiner. Avlivningen ska utföras enligt standardrutinerna. Standardrutinerna ska på begäran göras tillgängliga för den behöriga myndigheten.

Slakt av djur för privat konsumtion i hemmet

Bara vissa av avlivningsförordningens krav gäller slakt och därmed sammanhängande verksamhet då slakten sker utanför ett slakteri och för privat konsumtion i hemmet och utförs av djurens ägare eller en person under ägarens ansvar och överinseende. Läs mera på sidan Slakt utanför slakteri för privat konsumtion.

Kompetens för avlivning av djurslag

Avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet får endast utföras av personer som har lämplig kompetensnivå för att göra detta och utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas.

För åtgärder i samband med slakt av djur och avlivning av pälsdjur krävs dessutom kompetensbevis. Åtgärderna i samband med slaktprocessen får endast utföras av personer som för verksamheten har ett kompetensintyg som styrker att de kan utföra åtgärderna i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Avlivning av pälsdjur ska ske i närvaro och under direkt överinseende av en person som har ett sådant kompetensbevis som utfärdats för alla de steg i avlivningsprocessen som utförs under dennes överinseende.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018