Metoder för avlivning och slakt av produktionsdjur

Djur får endast avlivas efter bedövning i enlighet med de metoder och särskilda krav för tillämpningen av dessa metoder som anges i avlivningsförordningen. Avsaknad av medvetande och känsel ska bibehållas till dess att djuret är dött. De metoder som inte leder till omedelbar död, nedan kallad enkel bedövning, ska så snart som möjligt följas av ett förfarande som medför död, till exempel avblodning, hjärnsondning, elavlivning eller långvarig syrebrist. Med hjärnsondning menas sönderslitande av vävnad från centrala nervsystemet och ryggmärgen med hjälp av ett avlångt, stavformat instrument som införs i hjärnskålen.

Metoder

 • Penetrerande bultpistol
 • Icke-penetrerande bultpistol
 • Vapen med fri projektil
 • Macerering
 • Halsdislokation
 • Slag mot huvudet
 • Elektrisk bedövning enbart över huvudet
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen
 • Bedövning med strömförande vattenbad
 • Koldioxid i höga koncentrationer
 • Koldioxid i två faser
 • Koldioxid tillsammans med inerta gaser
 • Inerta gaser
 • Kolmonoxid (ren källa)
 • Kolmonoxid tillsammans med andra gaser
 • Bedövning med lågt atmosfäriskt tryck
 • Dödlig injektion
 • Dekapitering (nationell bestämmelse om hemslakt av fjäderfä)

Penetrerande bultpistol

En penetrerande bultpistol framkallar allvarlig och irreversibel skada på hjärnan framkallad av ett slag och penetration. Det är en enkel bedövningsmetod, som så snart som möjligt måste följas av ett förfarande som medför död. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Skottets placering och riktning
 • Bultens lämpliga hastighet, inträngningsdjup och diameter enligt djurets storlek och art
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning

Icke-penetrerande bultpistol

En icke-penetrerande bultpistol orsakar allvarlig skada på hjärnan framkallad av ett slag av bultpistol utan penetration. Det är en enkel bedövningsmetod, som så snart som möjligt måste följas av ett förfarande som medför död. När denna metod används ska företagarna se till att skallbrott undviks.

Metoden ska endast användas för slakt och endast för idisslare som väger mindre än 10 kg levande. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning och annan avlivning för fjäderfä, kaniner och harar.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Skottets placering och riktning
 • Bultens lämpliga hastighet och diameter enligt djurets storlek och art
 • Storleken på den patron som används
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning

Vapen med fri projektil

Vapen med fri projektil medför svår och irreversibel hjärnskada framkallad av ett slag och penetration av en eller flera projektiler. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Skottets placering
 • Patronstorlek och kaliber
 • Projektiltyp

Maceration

Maceration medför omedelbar krossning av hela djuret. Maceration får användas för högst 72 timmar gamla kycklingar och för okläckta ägg. Metoden lämpar sig för all avlivning utom för slakt.

Metoden ska leda till att djuret ögonblickligen krossas och omgående dör. Utrustningen ska beså av snabbt roterande, mekaniskt drivna knivar eller polystyrenstift. Utrustningens kapacitet ska vara tillräckligt hög för att tillförsäkra att alla djur avlivas omgående, även då det är fråga om ett större antal djur.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Maximala antalet fåglar som ska avlivas
 • Avstånd mellan blad och rotationshastighet
 • Åtgärd för att hindra överbelastning

Halsdislokation

Halsdislokation orsakar manuell eller mekanisk sträckning eller vridning av nacken som leder till cerebral ischemi. Metoden får användas för fjäderfä upp till 5 kg levande vikt. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Halsdislokation får inte användas rutinmässigt utan endast när inga andra metoder för bedövning finns tillgängliga. Dessa metoder för i slakterier endast användas som en reservmetod för bedövning.

Ingen får avliva mer än 70 djur per dag genom manuell halsdislokation eller slag mot huvudet. Manuell halsdislokation får inte användas på djur vars levande vikt är över tre kilogram.

Slag mot huvudet

Ett kraftigt och välriktat slag mot huvudet skadar hjärnan allvarligt. Metoden får användas endast för spädgrisar, lamm, killingar, kaniner, harar, pälsdjur och fjäderfän upp till 5 kg levandevikt. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Metoden får inte användas rutinmässigt utan endast när inga andra metoder för bedövning finns tillgängliga. Dessa metoder för i slakterier endast användas som en reservmetod för bedövning.

Ingen får avliva mer än 70 djur per dag genom slag mot huvudet.

Följande grundläggande parameter ska ingå i standardrutinerna: Slagets kraft och dess träffpunkt

Elektrisk bedövning enbart över huvudet

Hjärnan exponeras för ström vilket genererar en generaliserad epilepsiform aktivitet på elektroencefalogram (EEG). Det är en enkel bedövningsmetod, som så snart som möjligt måste följas av ett förfarande som medför död.

Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Elektroderna ska placeras på båda sidor om skallen så att strömmen passerar djurets hjärna, och anpassas efter dess storlek.

Kraven på lägsta strömstyrka vid elektrisk bedövning över huvudet:

 • Nötkreatur, 6 månader eller äldre 1,28 A
 • Nötkreatur, yngre än 6 månader 1,25 A
 • Får och getdjur 1,00 A
 • Svindjur 1,30 A
 • Höns 240 mA
 • Kalkoner 400 mA


Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Lägsta strömstyrka (A eller mA)
 • Lägsta spänning (V)
 • Högsta frekvens (Hz) För detta krävs ingen skild mätare. Det räcker med den frekvens som tillverkaren angett, och som antecknats i standardrutinerna.
 • Kortaste exponeringstid
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning
 • Kalibreringsfrekvens för utrustningen Ska uppges av utrustningens tillverkare,
 • Optimering av strömstyrkan.
 • Förebyggande av elchocker före bedövningen.


Elektrodernas placering och kontaktyta

Elektrisk bedövning över hela kroppen

Kroppen exponeras för ström som samtidigt genererar generaliserad epileptiform aktivitet på EEG och leder till hjärtflimmer eller till att hjärtat stannar. Då metoden används vid slakt är det en enkel bedövningsmetod, som så snart som möjligt måste följas av ett förfarande som medför död.

Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Hos räv ska elektroderna placeras i mun och rektum med en strömstyrka om lägst 0,3 ampere och spänning om lägst 110 volt under minst tre sekunder. Hos chinchilla ska elektroderna placeras i mun och rektum men en strömstyrka om lägst 0,57 ampere under minst 60 sekunder.

Vid bedövning av får och getter används en strömstyrka om minst 1 ampere. Vid bedövning av gris används en strömstyrka om minst 1,30 ampere.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Lägsta strömstyrka (A eller mA)
 • Lägsta spänning (V)
 • Högsta frekvens (Hz) För detta krävs ingen skild mätare. Det räcker med den kalibreringsfrekvens som tillverkaren angett, och som antecknats i standardrutinerna.
 • Minsta exponeringstid
 • Kalibreringsfrekvens för utrustningen ska uppges av utrustningens tillverkare,
 • Optimering av strömstyrkan.
 • Förebyggande av elchocker före bedövningen.
 • Elektrodernas placering och kontaktyta
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning vid enkel bedövning

Bedövning med strömförande vattenbad

Kroppen exponeras i ett strömförande vattenbad för ström som genererar generaliserad epileptiform aktivitet på EEG och leder till hjärtflimmer eller till att hjärtat stannar. Metoden är en enkel bedövningsmetod om frekvensen är över 50 Hz. Exponering för strömförande vattenbad är en avlivningsmetod om frekvensen är lika med eller lägre än 50 Hz.

Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Djur får inte länkas om de är för små för att bedövas i strömförande vattenbad eller om länkningen sannolikt orsakar smärta eller ökar redan uppkommen smärta, till exempel hos uppenbart skadat djur. I sådana fall ska djuren avlivas med en annan metod. Fotbyglarna ska vara våta innan de levande fåglarna länkas och exponeras för strömmen. Fåglarna ska hängas upp i båda fötterna.

Vid bedövning med strömförande vattenbad ska strömstyrkan uppgå till lägst värdena nedan (genomsnittliga värden per djur). Djuren ska utsättas för denna strömstyrka under minst fyra sekunder.

 • Frekvens < 200 Hz: Höns 100 mA, kalkon 250 mA, anka och gås 130 mA, vaktel 45 mA
 • Frekvens 200-400 Hz: Höns 150 mA, kalkon 400 mA, anka och gås EJ TILLÅTET, vaktel EJ TILLÅTET
 • Frekvens 400-1500 Hz: Höns 200 mA, kalkon 400 mA, anka och gås EJ TILLÅTET, vaktel EJ TILLÅTET


Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Lägsta strömstyrka (A eller mA)
 • Lägsta spänning (V)
 • Högsta frekvens (Hz) Det räcker med den kalibreringsfrekvens som tillverkaren angett, med vilken utrustningen fungerar, och som antecknats i standardrutinerna.
 • Kalibreringsfrekvens för utrustningen. Enligt tillverkarens uppgift.
 • Förebyggande av elchocker före bedövningen.
 • Minimering av smärta vid upphängning.
 • Optimering av strömstyrkan.
 • Längsta upphängningstid före vattenbadet.
 • Kortaste exponeringstid för varje djur.
 • Fåglarna ska sänkas ned till vingbasen.
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning för frekvens högre än 50 Hz.

Koldioxid i höga koncentrationer

Vid användning av koldioxid i höga koncentrationer exponeras djur som är vid medvetande direkt eller gradvis för en gasblandning som innehåller mer än 40 % koldioxid. Metoden kan användas i schakt, tunnlar, containrar eller i förväg förseglade byggnader.

Vid slakt av grisar är metoden endast en enkel bedövningsmetod. För grisar passar metoden både för slakt och annan avlivning. För fjäderfän, mårddjur, chinchillor passar metoden för andra situationer än slakt.

Koldioxidkoncentrationen ska vara minst 80 % när metoden används för svin, mårddjur och chinchillor.

Under inga omständigheter får gas hamna i schaktet eller utrymmet där djur ska bedövas och avlivas på ett sådant sätt att det kan orsaka brännskador eller oro på grund av köld eller låg fuktighet.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Koldioxidkoncentration
 • Exponeringstid
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning vid enkel bedövning
 • Gaskvalitet
 • Gastemperatur

Koldioxid i två faser

Vid användning av koldioxid i två faser exponeras djur som är vid medvetande gradvis för en gasblandning som innehåller högst 40 % koldioxid, följt av en högre koldioxidkoncentration eller syrefritt tillstånd när djuren har förlorat medvetandet.

Metoden får användas endast för fjäderfä och lämpar sig för slakt, besättningsavlivning och andra situationer.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Koldioxidkoncentration
 • Exponeringstid
 • Gaskvalitet
 • Gastemperatur

Koldioxid tillsammans med inerta gaser

Vid användning av koldioxid tillsammans med inerta gaser exponeras djur som är vid medvetande direkt eller gradvis för en gasblandning som innehåller högst 40 % koldioxid tillsammans med inerta gaser vilket leder till syrebrist. Metoden kan användas i schakt, behållare, tunnlar, containrar eller i förväg förseglade byggnader.

Metoden får användas för gris och fjäderfä. För gris medför metoden endast enkel bedövning om exponeringstiden för lägst 30 % koldioxid understiger 7 minuter. För fjäderfä medför metoden endast enkel bedövning om exponeringstiden för lägst 30 % koldioxid understiger 3 minuter.

Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Under inga omständigheter får gas hamna i schaktet eller utrymmet där djur ska bedövas och avlivas på ett sådant sätt att det kan orsaka brännskador eller oro på grund av köld eller låg fuktighet.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Koldioxidkoncentration
 • Exponeringstid
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning/avlivning vid enkel bedövning
 • Gaskvalitet
 • Gastemperatur
 • Syrekoncentration

Inerta gaser

Vid användning av inerta gaser exponeras djur som är vid medvetande direkt eller gradvis för en blandning av inerta gaser såsom argon eller kväve vilket leder till syrebrist. Metoden kan användas i schakt, behållare, tunnlar, containrar eller i förväg förseglade byggnader.

Metoden får användas för gris och fjäderfä. Vid slakt av grisar är metoden endast en enkel bedövningsmetod. För fjäderfä är metoden en enkel bedövningsmetod om den totala exponeringstiden för syrebrist är under 3 minuter. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Under inga omständigheter får gas hamna i schaktet eller utrymmet där djur ska bedövas och avlivas på ett sådant sätt att det kan orsaka brännskador eller oro på grund av köld eller låg fuktighet.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Syrekoncentration
 • Exponeringstid
 • Gaskvalitet
 • Längsta intervall (sekunder) mellan bedövning och avblodning/avlivning vid enkel bedövning
 • Gastemperatur

Kolmonoxid (ren källa)

Vid användning av kolmonoxid exponeras djur som är vid medvetande för en gasblandning som innehåller mer än 4 % kolmonoxid. Metoden får användas för pälsdjur, fjäderfä och spädgrisar. Metoden lämpar sig för andra situationer än slakt.

Djuren ska oavbrutet övervakas visuellt. Djuren ska hanteras individuellt och man ska se till att djuret är medvetslöst eller har dött innan nästa djur hanteras. Djuren ska hållas kvar i gasschaktet till dess att de har dött.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Gaskvalitet
 • Kolmonoxidkoncentration
 • Exponeringstid
 • Gastemperatur

Kolmonoxid tillsammans med andra gaser

Vid användning av kolmonoxid tillsammans med andra gaser exponeras djur som är vid medvetande för en gasblandning som innehåller mer än 1 % kolmonoxid tillsammans med andra giftiga gaser. Metoden får användas för pälsdjur, fjäderfä och spädgrisar. Metoden lämpar sig för andra situationer än slakt.

Djuren ska oavbrutet övervakas visuellt. Djuren ska hanteras individuellt och man ska se till att djuret är medvetslöst eller har dött innan nästa djur hanteras. Djuren ska hållas kvar i gasschaktet till dess att de har dött. Djuren får föras in i schaktet först när den fastställda lägsta kolmonoxidkoncentrationen har uppnåtts.

Utströmningsgas från en motor, som är särskilt avsedd för ändamålet att avliva djur, får användas förutsatt att den person som ansvarar för avlivningen dessförinnan har kontrollerat att den gas som används

 • är tillräckligt avkyld
 • är tillräckligt filtrerad
 • är fri från alla irriterande ämnen eller gaser

Motorn ska provas varje år innan djuren ska avlivas.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Kolmonoxidkoncentration
 • Exponeringstid
 • Gastemperatur
 • Filtrering av gas från motorn

Bedövning med lågt atmosfäriskt tryck

Djur som är vid medvetande exponeras för gradvis trycksänkning med en minskning av tillgängligt syre till mindre än 5 %. Metoden får användas för slaktkycklingar på upp till 4 kg levande vikt. Metoden lämpar sig för slakt, besättningsavlivning samt övrig avlivning.

Under den första fasen får trycksänkningstakten inte vara högre än motsvarande en tryckminskning från ordinarie tryck på havsnivå på 760 torr till 250 torr under minst 50 sekunder. Under en andra fas ska ett lägsta ordinarie tryck på havsnivå på 160 torr nås inom de efterföljande 210 sekunderna. Tidskurvan för trycket ska anpassas så att det säkerställs att alla fåglar bedövas på ett irreversibelt sätt inom cykeltiden. Kammaren ska läckageprovas och tryckmätare kalibreras före varje driftsperiod och minst dagligen. Registeringar av absolut vakuumtryck, exponeringstid, temperatur och fuktighet ska bevaras under minst ett år.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Trycksänkningstakt
 • Exponeringstid
 • Omgivningstemperatur och fuktighet

Dödlig injektion

Dödlig injektion medför förlust av medvetande och känsel åtföljt av irreversibel död framkallad genom injektion av veterinärmedicinska läkemedel. Metoden lämpar sig för andra situationer än slakt.

Följande grundläggande parametrar ska ingå i standardrutinerna:

 • Injektionstyp
 • Användande av godkända läkemedel

Dekapitering

Avlivningsförordningen tillämpas inte när djurägaren slaktar fjäderfä, kaniner och harar utanför ett slakteri för privat konsumtion i hemmet. Då tillämpas endast den nationella lagstiftningen.

Enligt de nationella bestämmelserna är tillåtet att slakta fåglar som hör till fjäderfän, med undantag för strutsfåglar, genom att halsen hastigt skärs av med ett vasst instrument, om djurets ägare slaktar djuret utanför ett slakteri för privat konsumtion i hushållet.

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2018