Nödavlivning av produktionsdjur

Med nödavlivning avses sådan avlivning av djur som är skadade eller har en sjukdom som orsakar svår smärta eller svårt lidande och där det inte finns någon annan praktisk möjlighet att lindra smärtan och lidandet. Vid nödavlivning utanför ett slakteri eller om efterlevnad av bestämmelserna skulle leda till omedelbar och allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet tillämpas endast vissa av avlivningsförordningens bestämmelser.

I ingressen till avlivningsförordningen konstateras, att det är en etisk plikt att avliva animalieproduktionsdjur om de lider svårt och om det inte finns något ekonomiskt genomförbart sätt att lindra smärtan. I de flesta fall kan djuren avlivas under goda djurskyddsförhållanden. I undantagsfall, såsom vid olyckor på avlägsna ställen där man inte kan nå djuren med kompetent personal och utrustning, skulle uppfyllandet av optimala djurskyddsregler dock kunna leda till förlängt lidande. I djurens intresse är det därför lämpligt att utesluta nödavlivning från tillämpningen av vissa bestämmelser i avlivningsförordningen.

Följande krav enligt avlivningsförordningen gäller också vid nödavlivning:

Djuren ska skyddas mot onödig smärta, plåga och lidande vid avlivning och därmed sammanhängande verksamhet.

Företagaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att i synnerhet garantera djuren 

  • fysiskt välbefinnande och skydd, särskilt genom att hållas rena, ges lämpliga temperaturförhållanden och skyddas från att falla eller halka
  • skyddas från skada
  • hanteras och inhyses på så sätt att hänsyn tas till deras normala beteende
  • inte visar tecken på sådan smärta eller rädsla som kan undvikas eller uppvisar annat onormalt beteende
  • inte hålls utan foder eller vatten under längre perioder
  • inte utsätts för kontakt med andra djur om det skulle kunna skada deras välbefinnande och om detta kan undvikas.


Vid nödavlivning ska djurhållaren vidta alla nödvändiga åtgärder för att avliva djuren så snabbt som möjligt.

Nödavlivning av produktionsdjur regleras dessutom genom nationell lagstiftning. Enligt djurskyddslaget i nödfall, för att inte förlänga djurets lidande eller om avlivningsmetoder som avses i avlivningsförordningen inte kan användas eller djuret inte kan fångas in, kan djuret också avlivas på något annat sätt, dock så att det inte utsätts för onödigt lidande.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018