Slakt av fjäderfä och kaniner för direktförsäljning

Bara vissa av avlivningsförordningens krav gäller slakt av fjäderfä, kaniner och harar på gården för direkt leverans av små kvantiteter kött från producenten till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar sådant kött direkt till slutkonsumenten som färskt kött.

Vid sådan produktion ska endast de följande avlivningsförordningens krav tillämpas:

  • Djur ska förskonas från all smärta, plåga eller lidande som kan undvikas vid tidpunkten för avlivning och därmed sammanhängande verksamhet.
  • Djur får endast avlivas efter bedövning i enlighet med de metoder och de särskilda krav* för tillämpningen av dessa metoder som anges i bilaga I av avlivningsförordningen. Avsaknad av medvetande och känsel ska bibehållas till dess att djuret är dött. 

    De metoder i bilaga I av avlivningsförordningen som inte leder till omedelbar död (så kallad enkel bedövning) ska så snart som möjligt följas av ett förfarande som medför död, till exempel avblodning.

  • Avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet får endast utföras av personer som har lämplig kompetensnivå för att göra detta och utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas.

*Obsevera, att avlivningsmetoden måste vara tillåten för rutinmässigt slakt. Halsdislokation och slag mot huvudet får inte användas då djuren slaktas för försäljning.

Det högsta antalet djur som kan slaktas på gården i enlighet med de ovannämnda kraven har inte fastställt på EU-nivå, men i Finland har man kommit till att efterfölja maximiantalet i livsmedelslagstiftningen i anslutning till de så kallad lågriskverksamheter.

Gårdar får årligen antingen överlåta direkt till konsumenter eller leverera till detaljförsäljning högst 40 000 kg fjäderfäkött som är slaktad på det här viset. Detta motsvarar till exempel 40 000 kycklingar, 60 000 fåglar som är mindre än kycklingar, 18 000 ankor, 9 000 gäss eller 4 500 kalkoner. Kött från på gården uppfödda och slaktade kaniner får överlåtas direkt till konsumenter eller levereras till detaljförsäljning högst en mängd som motsvarar sammanlagt 20 000 kaniner per år.

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2020