Slakt av djur för privat konsumption i hemmet

Bara vissa av avlivningsförordningens krav gäller slakt och därmed sammanhängande verksamhet då slakten sker utanför ett slakteri och för privat konsumtion i hemmet och utförs av djurens ägare eller en person under ägarens ansvar och överinseende.

Avlivningsförordningen tillämpas inte när djurägaren slaktar fjäderfä, kaniner och harar utanför ett slakteri för egen konsumtion i hemmet. Då tillämpas endast den nationella lagstiftningen.

Endast följande av avlivningsförordningens krav tillämpas vid slakt då andra djur än fjäderfä, kaniner och harar, det vill säga exempelvis nötkreatur, svin, hästar, får eller getter slaktas med tanke på privat konsumtion i hemmet.

 • Djuren ska skyddas mot onödig smärta, plåga och lidande vid avlivning och därmed sammanhängande verksamhet. 
 • Djur får endast avlivas efter bedövning i enlighet med de särskilda krav på metoder och tillämpning av dessa som anges i avlivningsförordningen. Avsaknad av medvetande och känsel ska bibehållas till dess att djuret är dött. De metoder som inte leder till omedelbar död, nedan kallad enkel bedövning, ska så snart som möjligt följas av ett förfarande som medför död, till exempel avblodning, hjärnsöndring, elavlivning eller långvarig syrebrist. 
 • Avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet får endast utföras av personer som har lämplig kompetensnivå för att göra detta och utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas.

Förutom bestämmelserna i avlivningsförordningen finns det nationell lagstiftning om skydd av produktionsdjur i samband med slakt och avlivning utanför slakterier, och jord- och skogsbruksministeriet arbetar med närmare bestämmelser om detta.

Vid slakt och därmed sammanhängande verksamhet av andra djur än fjäderfä, kaniner och harar samt svin, får och getter med tanke på privat bruk i hemmet det vill säga av exempelvis hästar och nötkreatur ska dessutom också följande krav iakttas;

Följande fixeringsmetoder är förbjudna:

 • upphängning av djur som är vid medvetande; 
 • mekanisk fastspänning eller fastbindning av djurens fötter eller ben; 
 • avskärning av ryggmärgen, till exempel med en krumkniv eller en dolk;
 • användning av elektrisk ström för att immobilisera djuret om den inte bedövar eller dödar djuren under kontrollerade former, särskilt varje användning av elektrisk ström som inte omsluter djurets hjärna.

Det är förbjudet:

 • att utsätta djur för slag eller sparkar 
 • att utöva tryck på särskilt känsliga kroppsdelar på ett sätt som kan orsaka djuren smärta eller lidande som skulle kunna undvikas
 • att lyfta eller släpa djuren i huvud, öron, horn, ben, svans eller päls eller hantera dem på annat sätt som kan orsaka smärta eller lidande
 • att använda pikar eller andra spetsiga redskap
 • att vrida, krossa eller bryta svansen på djur eller gripa tag i ett djurs ögon

Djur som inte kan gå ska inte släpas till slaktplatsen utan ska avlivas där de ligger.

Användning av redskap som ger elektriska stötar ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Under alla omständigheter får sådana redskap endast användas på fullvuxna nötkreatur och grisar som vägrar att förflytta sig och endast om djuret har fri väg framåt. Stötarna får inte vara längre än en sekund, de ska komma med tillräckligt långa intervaller och får användas endast mot djurets bakdelsmuskulatur. Stötarna får inte upprepas om djuret inte reagerar på dem.

Djuren får inte bindas fast i horn eller nosring och djurens ben får inte bindas ihop. Om djuren behöver vara bundna ska rep, tjuder eller andra hjälpmedel som används vara

 • tillräckligt starka för att inte gå sönder
 • så beskaffade att djuren vid behov kan ligga ned samt äta och dricka;
 • utformade på så sätt att det inte finns risk för strypning eller skada och så att djuren snabbt kan släppas lösa.

Om samma person ansvarar för bedövning, fixering, upphängning och avblodning av djuren ska samtliga av dessa åtgärder utföras på ett djur innan de utförs på ett annat djur.

Vid enkel bedövning ska båda halspulsådrorna eller blodkärl från vilka de utgår skäras av metodiskt. Elektrisk stimulering får ske endast efter att det kontrollerats att djuret är medvetslöst. Ytterligare steg i slaktprocessen eller skållning får ske endast då det har kontrollerats att djuret inte uppvisar några livstecken.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018