Djurskyddsinspektion på grund av misstanke 2015

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till över sex tusen inspektionsbesök år 2015. Antalet inspektionsbesök ökade från förra året mer än 900 fall. Liksom tidigare år ledde knappt hälften av inspektionerna till åtgärder från myndigheternas sida.

Andelen myndigheternas åtgärder är oförändrad

Vid cirka 31 procent av de inspektionsbesök som gjordes på grund av misstanke år 2015 ålades djurens ägare eller innehavare att antingen korrigera bristerna inom utsatt tid eller belades med förbud att fortsätta med förfaranden som är i strid med djurskyddsförfattningarna. Syftet med dessa åtgärder är att se till att djurhållningen motsvarar minst den miniminivå som lagen kräver. Vid 9 procent av inspektionsbesöken upptäcktes dessutom allvarliga försummelser som ledde till att myndigheterna vidtog brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. Då det krävs sådana omedelbara åtgärder ordnas oftast skötsel någon annanstans om det gäller små djur. För stora djur eller för ett stort antal djur ordnas förstahjälpen på platsen i form av foder och vatten samt en djurskötare.  Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna skötsel för djuren kan de också säljas eller avlivas.

Resultaten av djurskyddsinspektionerna som utfördes på grund av misstanke liknar resultaten för de senaste åren. Förbud eller föreskrifter i enlighet med djurskyddslagen har under de senaste 5 åren utfärdats för 32—38 % av de inspekterade objekten. Därtill har andelen inspektioner som lett till brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddslagen varierat mellan 6-9 %.

Hundar, nötkreatur eller hästar oftast föremål för inspektioner

Per djurslag räknat utfördes något fler inspektioner av sällskapsdjur (4200)  än av produktionsdjur (3 600). I inspektioner av sällskapsdjur mer än hälften av inspektioner bestod av hundar, den näst största gruppen av djur var katter. Också kaniner, reptiler, fiskar och olika gnagare var inspekterad. För produktionsdjurens del inspekterades oftast nötkreatur, hästdjur och får. Ett betydande antal svin, getter, höns och andra slag av fjäderfä inspekterades.

Då det gäller resultaten av de inspektioner som rapporterats per djurslag ska ändå beaktas att om det finns flera djurslag på platsen som inspekteras, rapporteras ett inspektionsbesök som flera skilda inspektioner. Förutom tidigare i mer än hundra fall hade djurslaget på djurhållningsplatsen inte rapporterats. Till den gruppen hör även mer sällsynta inspektionsobjekt, som exempelvis djurgårdar.

Den andelen av förbud eller bestämmelser i enlighet med djurskyddslagen för produktionsdjurshållare har minskat från tidigare år (2015: 38 %). Det är sällan som brådskande åtgärder behöver vidtas; i fjol var siffran 3 procent av inspektionerna. Förbud eller föreskrifter har under de tre senaste åren utfärdats för innehavare av sällskapsdjur vid cirka var fjärde inspektion. År 2015 rapporterades försummelser som kräver omedelbara åtgärder vid 11 % av inspektionerna av sällskapsdjur.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018