Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2007

År 2007 utfördes över 3500 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke, och i cirka 40 % av fallen konstaterades att författningarna om djurens välbefinnande hade försummats. På fyra procent av de inspekterade produktionsdjursgårdarna och i 13 % av fallen med de inspekterade sällskapsdjuren uppdagades allvarliga försummelser. Resultaten av djurskyddsinspektionerna avviker inte nämnvärt från tidigare års resultat.

Enligt länsstyrelsernas insamlade statistik utförde tjänsteveterinärerna år 2007 över 3500 såkallade djurskyddsinspektioner på grund av misstanke. Något över 2000 st. av inspektionerna gällde produktionsdjur och cirka 1500 st. gällde sällskapsdjur. På 41 procent av de inspekterade produktionsdjursgårdarna och i 39 procent av fallen med de inspekterade sällskapsdjuren föreskrevs att djurens förhållanden skulle avhjälpas inom utsatt tid enligt den miniminivå som lagen förutsätter. För att säkerställa att föreskrifterna iakttas utfördes nya inspektioner på något över 20 % av de ställen som hade inspekterats. Allvarliga försummelser där man vidtog omedelbara åtgärder i enlighet med djurskyddslagen konstaterades vid 4 % av inspektionerna av produktionsdjur och vid 13 % av inspektionerna av sällskapsdjur.

Märk, att även om största delen av inspektionerna gällde produktionsdjur, så var det oftast sällskapsdjur som hade utsatts för allvarliga försummelser. Enbart i huvudstadsregionen uppdagades ifjol över hundra allvarliga försummelser av hundar, katter eller andra sällskapsdjur såsom fåglar, kaniner och gnagare.

År 2007 rapporterade djurskyddsövervakarna dessutom över 400 inspektioner. Djurskyddsövervakarna är befullmäktigade av länsstyrelserna. Djurskyddsinspektioner utförs också av hälsoinspektörerna och av polisen, men bara en liten del av de djurskyddsinspektioner som utförs enbart av dessa myndigheter rapporteras till länsstyrelserna.

I situationer då det finns orsak att misstänka att ett djur sköts eller behandlas på ett sätt som är i strid med djurskyddslagen, skall man kontakta de lokala djurskyddsmyndigheterna som har rätt att utföra inspektioner. Om det upptäcks att författningarna har försummats får djurets ägare en anmodan att avhjälpa situationen inom utsatt tid. Vid behov kan beslutet förenas med vite eller hot om tvångsutförande. Myndigheterna kan i enlighet med djurskyddslagen också vidta omedelbara åtgärder vid ett kontrollbesök för att trygga djurens välbefinnande, om det så krävs av djurskyddsskäl.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018