Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2008

Tjänsteveterinärerna utförde år 2008 cirka 3300 djurskyddskontroller som byggde på en misstanke. I 41 procent av dessa kontroller konstaterades försummelser mot författningarna om djurens välfärd. Resultaten av djurskyddskontrollerna är så gott som identiska med resultaten år 2007.

Något över hälften av kontrollerna inriktades på produktionsdjur och resten på sällskapsdjur. Till 52 procent av de kontrollerade produktionsdjursgårdarna och 30 procent av de kontrollerade sällskapsdjursobjekten gavs en bestämmelse att rätta till djurens förhållanden inom utsatt tid till den miniminivå som lagen förutsätter.

Objektet för allvarliga försummelser var oftast ett sällskapsdjur. Allvarliga försummelser konstaterades i knappt 4 procent av de produktionsdjurskontroller som utfördes utgående från en misstanke och i 15 procent av de kontroller som inriktades på sällskapsdjur. Enbart i huvudstadsregionen uppdagades i fjol över 130 allvarliga försummelser som gällde hundar, katter eller andra sällskapsdjur, såsom fåglar, kaniner och gnagare.

År 2008 inrapporterades också knappt 300 kontroller som djurskyddsövervakarna befullmäktigade av länsstyrelserna utförde. Hälsovårdsinspektörerna och polisen utför likaså djurskyddskontroller, men endast en liten del av de djurskyddskontroller som dessa myndigheter ensamma utför inrapporteras till länsstyrelserna.

I sådana situationer, då man har skäl att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid mot djurskyddslagen, skall man kontakta de lokala djurskyddsmyndigheterna, som har rätt att utföra en kontroll. Om försummelser av författningarna konstateras, ges djurägaren en bestämmelse att rätta till situationen inom utsatt tid. Vid behov kan beslutet effektiveras med vite eller hot om tvångsutförande. Enligt djurskyddslagen kan myndigheterna också under kontrollbesöket vidta omedelbara åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välfärd, om djurskyddsskäl så förutsätter.

Djurskyddstillsynen utvecklas ytterligare

Djurskyddskontrollerna som utförs utgående från en misstanke, kontroller som bygger på sampling och olika utredningar utgör en väsentlig del av djurskyddstillsynen och verksamheten som främjar djurens välfärd.

Djurens välfärd främjas genom informering och instruering av djurägarna om minimikraven inom djurskyddet och framförallt djurhållningsmetoder och verksamhetsmodeller som förbättrar djurens välfärd. Det nationella centret för djurens välfärd som grundats detta år deltar likaså aktivt i denna verksamhet.

I den nya veterinärvårdslagen har föreslagits 15 nya tillsynsveterinärstjänster för tillsyn över djurens välfärd och tvärvillkor. De är också avsedda som stöd för djurskyddstillsynen i krävande djurskyddsfall. Separeringen av veterinärvårdstjänsterna och myndighetstillsynen i kombination med tilläggsresurser effektiverar tillsynen över djurskyddet och ökar tillsynens slagkraft.

Som bäst utvecklas också informationstekniska lösningar som stöder tillsynen över djurskyddet i praktiken och till exempel möjliggör ett utnyttjande av informationen i de officiella djurregistren i tillsynsarbetet.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018