Tjänsteveterinärerna utförde år 2009 över 3 200 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke. Vid varannan inspektion konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna och vidtogs åtgärder i enlighet med djurskyddslagen. I likhet med tidigare år var det oftast sällskapsdjur som utsatts för allvarliga försummelser.

Av inspektionerna gällde cirka 1 700 produktionsdjur och 1 500 sällskapsdjur. Över 80 procent av inspektionerna av sällskapsdjur gällde katter eller hundar, medan inspektionerna på gårdar med produktionsdjur gällde främst förhållandena för nötkreatur (45 %) och hästar (23 %).

Av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur ålades 46 procent och av objekten med sällskapsdjur 34 procent att inom en utsatt tid åtgärda djurens förhållanden så att de motsvarar den miniminivå som lagen kräver. Brådskande åtgärder för att trygga djurens välmående vidtogs på 4 procent av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur och på 15 procent av objekten med sällskapsdjur. Dessa siffror ligger i linje med siffrorna för tidigare år.

Kommunerna håller på att anställa särskilda tillsynsveterinärer

En inspektion på grund av misstanke utförs oftast av kommunens tjänsteveterinär. Den som utför djurskyddsinspektionen har upplevts hamna i ett svårt läge när veterinären har ett kundförhållande med den inspekterade gården. Syftet med den nya veterinärvårdslagen som trädde i kraft i november 2009 är att säkerställa att djurskyddstillsynen skiljs åt från veterinärernas övriga uppgifter. Målet är att få kommunerna att med statsmedel anställa tjänsteveterinärer som uteslutande inriktar sig på tillsynsuppgifter.

Även hälsoinspektörer och polisen utför djurskyddsinspektioner på grund av misstanke. Utöver myndigheterna utförs djurskyddsinspektioner även av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av regionförvaltningsverken.

Med den nya veterinärvårdslagen anställdes även 15 nya länsveterinärer i regionförvaltningsverken. De svarar för den regelbundna tillsynen av gårdar med produktionsdjur. På den lokala djurskyddsmyndighetens (kommunalveterinären, hälsoinspektören eller polisen) begäran sköter länsveterinärerna också de svåraste djurskyddsinspektionerna, vilket kommer att effektivisera och förenhetliga tillsynen av djurskyddet.

Vid misstanke kontakta de lokala djurskyddsmyndigheterna

När det finns skäl att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen ska man kontakta en lokal djurskyddsmyndighet som har rätt att verkställa inspektion.

Vid lindriga missförhållanden i djurskyddshänseende ger den som utför inspektionen djurets ägare råd i syfte att främja djurets välbefinnande. Om man vid inspektionen observerar att bestämmelserna har försummats, åläggs djurets ägare att åtgärda missförhållandet inom en utsatt tid. Efter att tidsfristen har gått ut görs en ny inspektion på stället i syfte att kontrollera att djurets ägare har fullgjort sin skyldighet. Vid behov kan beslutet förstärkas med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Enligt djurskyddslagen kan myndigheter vid ett inspektionsbesök också vidta omedelbara åtgärder för att trygga ett djurs välbefinnande, om det behövs av djurskyddsmässiga skäl. Vid allvarlig försummelse av sällskapsdjur beslutar man vanligen att brådskande omhänderta djuret. Till produktionsdjur ordnas som första åtgärd foder och vatten och en skötare till platsen. Alternativt ordnas skötsel av djuren på ett annat ställe. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att sköta djuren, kan de avlivas.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018