Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2011

Antalet djurskyddsinspektioner på grund av misstanke har ökat under de senaste åren. Trots att antalet inspektioner har ökat har den relativa andelen försummelser som upptäckts vid inspektionerna ändå hållits på samma nivå. I medeltal leder ungefär varannan djurskyddsinspektion som grundar sig på misstanke till myndighetsåtgärder.

Yrkesmässig eller på annat sätt omfattande produktions- och hobbydjurhållning övervakas i samband med olika regelbundna inspektioner. Den regelbundna övervakningen är ändå endast en liten del av hela djurskyddstillsynen. Man kan alltid granska alla former av djurhållning, om det finns orsak att misstänka att djurhållningen strider mot djurskyddslagstiftningen. Också hur privatpersoner sköter hobby- och sällskapsdjur övervakas vid behov vid djurskyddsinspektioner på grund av misstanke.

I och med den nya veterinärvårdslagen som trädde i kraft 2009 har man i kommunerna och samkommunerna med statsmedel kunnat anställa ungefär fyrtio tjänsteveterinärer som koncentrerar sig särskilt på tillsynen. Förutom att dessa tillsynsveterinärer gör det möjligt att särskilja djurskyddstillsynen från veterinärernas övriga uppgifter bidrar de också till att öka kommunernas resurser att inspektera ställen där man misstänker att djurhållningsförhållandena strider mot djurskyddslagstiftningen.

Att tillsynsresurserna ökat syns direkt i antalet utförda djurskyddsinspektioner. Antalet inspektionsbesök på grund av misstanke steg 2010 till cirka 3500, då antalet under tidigare år varit i medeltal cirka 2500, och under 2011 rapporterade tjänsteveterinärerna över 3600 inspektionsbesök som gällde tillsyn av skötseln och djurhållningsförhållandena för produktions- och sällskapsdjur. Utöver tillsynsveterinärerna och övriga kommunalveterinärer har också länsveterinärerna utfört i synnerhet de svåraste djurskyddsinspektionerna.

Att tillsynsresurserna ökat syns å andra sidan som en ökning i den övriga personalens arbetsmängd. Förutom de rapporterade inspektionsbesöken utfördes enbart inom området för Södra Finlands regionförvaltningsverk över 600 inspektionsbesök som man inte hunnit föra in i informationssystemet. Det kan hända att en del av inspektionerna också inom de andra regionförvaltningsverkens områden inte förts in och de fattas således i de rapporterade siffrorna.

Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke utförs också av polisen och kommunernas hälsovårdsinspektörer, dock har Livsmedelsverket ingen exakt information om dessa inspektioners antal. Utöver myndigheterna utförs djurskyddsinspektioner även av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av regionförvaltningsverken

Andelen försummelser har hållits på samma nivå som tidigare

Om man under inspektionerna upptäcker förhållanden som strider mot djurskyddslagstiftningen vidtar myndigheterna åtgärder i enlighet med djurskyddslagen. Då brister upptäcks i förhållandena åläggs djurets ägare eller innehavare att åtgärda djurens förhållanden inom utsatt tid så att de motsvarar den miniminivå som lagen kräver. Om det är fråga om en försummelse som gäller djurets skötsel eller behandling förbjuds djurets ägare eller innehavare att fortsätta med det förfarande som strider mot djurskyddslagen. Vid behov kan myndigheten också vidta omedelbara åtgärder för att trygga djurens välfärd. Brådskande åtgärder när det gäller stora eller många djur innebär oftast förstahjälpen i form av foder och vatten och en djurskötare på plats, för mindre djur ordnas oftast skötsel någon annanstans. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna skötsel för djuren kan de också säljas eller avlivas.

2011 utfärdades förbud och föreskrifter i enlighet med djurskyddslagen vid över 38 % av de rapporterade inspektionsbesöken på grund av misstanke. Grova försummelser, som resulterade i brådskande åtgärder för djurens välfärd, upptäcktes vid ungefär 7 % av inspektionsbesöken. Även om antalet inspektioner ökat under de senaste åren, har andelen inspektioner som lett till åtgärder av alla utförda inspektioner hållits på relativt oförändrad nivå under de senaste åren. Det finns alltså fortfarande mycket att inspektera.

Antalet inspektioner av objekt med sällskapsdjur stiger

Enligt rapporterna om enskilda djurarter blir antalet inspektioner litet större än i verkligheten. Då det på ett objekt finns flera djurarter som ska inspekteras, rapporteras ett inspektionsbesök som flera inspektioner. Under de senaste åren har antalet inspektioner enligt rapporterna om enskilda djurarter varierat jämnt mellan 3200 och 3500 inspektioner, dock så att antalet steg till 4300 år 2010. Enligt rapporterna om enskilda djurarter utfördes över 4600 djurskyddsinspektioner 2011.

Man kunde granska antalet inspektioner och åtgärder enligt djurart endast utgående från det material som förts in i informationssystemet. På grund av befolkningsstrukturen granskas flera objekt med sällskapsdjur i södra Finland än i resten av landet, också andelen brådskande åtgärder riktade mot sällskapsdjur har tidigare varit högre där än i resten av landet. På grund av detta motsvarar de resultat om enskilda djurarter som fåtts ur det bristfälliga materialet inte helt den verkliga situationen, i synnerhet när det gäller huvudstadsregionen och dess omgivning.

Andelen inspektioner riktade mot sällskapsdjur steg betydligt mera från föregående år än andelen inspektioner riktade mot produktionsdjur, vilka inspekterades ungefär lika mycket som tidigare. Enligt rapporterna om enskilda djurarter var något över 2600 inspektioner riktade mot produktionsdjur och drygt 1700 mot sällskapsdjur. I de resterande 300 fallen hade djurhållningsställets djurart inte rapporterats. Trots ökningen inspekterades sällskapsdjur fortfarande betydligt mera sällan än produktionsdjur.

På samma sätt som tidigare år gällde inspektionerna av sällskapsdjur främst hundar, katter och kaniner samt olika gnagare, medan inspektionerna på grund av misstanke på gårdar med produktionsdjur oftast gällde nötkreatur, hästdjur och får. Även antalet inspektioner av svin, pälsdjur, getter och höns var betydande.

På samma sätt som tidigare år utfärdades också 2011 flest förbud och föreskrifter för objekt med produktionsdjur, medan brådskande åtgärder oftast riktades mot sällskapsdjur. Av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur ålades 45 % och av objekten med sällskapsdjur 33 % att avhjälpa de iakttagna bristerna inom en utsatt tid. Brådskande åtgärder vidtogs på nästan 5 % av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur och 8 % av objekten med sällskapsdjur.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018