Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2014

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till över fem tusen inspektionsbesök år 2014. Myndigheterna får de flesta anmälningarna om misstanke direkt från privatpersoner, men även misstanke om försummelse som framförs exempelvis genom publicitet förmedlas till den lokala djurskyddsmyndigheten för granskning. Antalet inspektionsbesök har hållits på samma nivå i tre år. Även den relativa andelen försummelser som upptäckts vid inspektioner är på samma nivå som tidigare. Liksom tidigare år ledde knappt hälften av inspektionerna till åtgärder från myndigheternas sida.

Kommunernas ökade resurser för tillsynen används till övervakning på grund av misstanke

Antalet inspektionsbesök har ökat tydligt sedan år 2012, då antalet utförda inspektioner ökade med cirka tusen jämfört med tidigare år. I och med att veterinärvårdslagen trädde i kraft i slutet av år 2009, har kommunerna och samkommunerna anställt tjänsteveterinärer som koncentrerar sig på tillsynen, vilket har gjort det möjligt att skilja åt djurskyddsövervakningen från veterinärernas övriga uppgifter. Det finns för närvarande cirka 60 kommunala tillsynsveterinärer. Länsveterinärerna vid regionförvaltningsverken sköter i synnerhet de mera krävande djurskyddsinspektionerna. Utöver tjänsteveterinärerna utförs även djurskyddsinspektioner av polisen, hälsoinspektörer samt några djurskyddsövervakare som har fullmakt av regionförvaltningsverken. Livsmedelsverket har inga statistiska uppgifter om några andra inspektioner än de som utförts av tjänsteveterinärer.

Andelen försummelser är oförändrad

Vid cirka 32 procent av de inspektionsbesök som gjordes på grund av misstanke år 2014 ålades djurens ägare eller innehavare att antingen korrigera bristerna inom utsatt tid eller belades med förbud att fortsätta med förfaranden som är i strid med djurskyddsförfattningarna. Syftet med dessa åtgärder är att se till att djurhållningen motsvarar minst den miniminivå som lagen kräver. Vid 9 procent av inspektionsbesöken upptäcktes dessutom allvarliga försummelser som ledde till att myndigheterna vidtog brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. Då det krävs sådana omedelbara åtgärder ordnas oftast skötsel någon annanstans om det gäller små djur. För stora djur eller för ett stort antal djur ordnas förstahjälpen på platsen i form av foder och vatten samt en djurskötare.  Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna skötsel för djuren kan de också säljas eller avlivas.

Resultaten av djurskyddsinspektionerna som utfördes på grund av misstanke liknar resultaten för de senaste åren. Oberoende av fluktuationerna gällande antalet inspektioner har den procentuella andelen försummelser under de senaste åren hållits på samma nivå. Förbud eller föreskrifter i enlighet med djurskyddslagen har under de senaste 5 åren utfärdats för 32—38 % av de inspekterade objekten. Därtill har andelen inspektioner som lett till brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddslagen varierat mellan 6—9 %.

Var sjunde inspektion av sällskapsdjur leder till brådskande åtgärder

I likhet med tidigare år bestod inspektionerna av sällskapsdjur till största delen av inspektioner av hundar och katter samt kaniner, olika gnagare, fiskar och reptiler. För produktionsdjurens del inspekterades oftast nötkreatur, hästdjur och får. Ett betydande antal svin, getter, höns och andra slag av fjäderfä inspekterades även.

Per djurslag räknat utfördes något fler inspektioner av sällskapsdjur än av produktionsdjur. Då det gäller resultaten av de inspektioner som rapporterats per djurslag ska ändå beaktas att om det finns flera djurslag på platsen som inspekteras, rapporteras ett inspektionsbesök som flera skilda inspektioner. Därför är antalet inspektioner räknat per djurslag, liksom antalet utförda åtgärder, högre än om det räknas per antal inspektionsbesök. Rapporterat per djurslag utfördes över 3 000 inspektioner av produktionsdjur och lika många av sällskapsdjur. I knappt några hundra fall hade dessutom djurslaget på djurhållningsplatsen inte rapporterats.Till den gruppen hör även mer sällsynta inspektionsobjekt, som exempelvis djurgårdar och -utställningar eller cirkusar där djuren inte kan klassificeras som produktions- eller sällskapsdjur.

Då det gäller produktionsdjur har förbud eller bestämmelser i enlighet med djurskyddslagen redan i flera års tid utfärdats för nästan hälften av inspektionerna baserade på misstanke (2014: 43 %), men det är sällan som brådskande åtgärder behöver vidtas; i fjol var siffran 3 procent av inspektionerna. Förbud eller föreskrifter har under de tre senaste åren utfärdats för innehavare av sällskapsdjur vid cirka var fjärde inspektion, men man har å andra sidan varit tvungen att vidta brådskande åtgärder litet oftare än under tidigare år. År 2014 rapporterades försummelser som kräver omedelbara åtgärder vid 14 % av inspektionerna av sällskapsdjur.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018