Transportinspektioner 2007

År 2007 granskades närmare 400 djurtransporter på vägen och i slakterierna. I var femte av dem konstaterades missförhållanden i fråga om djurskydd. Resultaten av inspektionerna av djurtransporter skiljer sig inte nämnvärt från resultaten under tidigare år. En beaktansvärd del av de upptäckta missförhållandena år 2007 berodde på brister i de dokument som krävs enligt lagen.

Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om djurskydd under transport och därtill hörande åtgärder förutsätter att en medlemsstat har tillsyn över att djurskyddskraven beträffande djurtransporter följs genom att ett tillräckligt antal transporter ska granskas varje år.

I Finland har EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter gjorts sedan år 1997. Under åren 2000–2007 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt över 2900 djurtransporter. I genomsnitt i 24 % av dem konstaterades missförhållanden förekomma. Lagstiftningen om djurtransporter ändrades i början av år 2007.

Största delen av transportinspektionerna görs i slakterier då lasten lossas

År 2007 inspekterades sammanlagt 369 djurtransporter. Av dem var 341 inspektioner som besiktningsveterinärerna gjorde i slakterierna i samband med lossningen av lasten och 28 var transporter som länsveterinärerna inspekterade på vägen eller på avgångsplatsen. Största delen av inspektionerna gällde svin- och nötdjurstransporter (279 transporter). 86 fjäderfätransporter och 4 rentransporter inspekterades. Antalet djur i de inspekterade transporterna var sammanlagt 490 942 stycke.

I sammanlagt 75 djurtransporter eller cirka 20 % av de inspekterade fordonen upptäcktes verksamhet i strid med bestämmelserna om djurtransporter år 2007. Jämfört med året innan har det inte skett någon förändring i situationen, eftersom förseelser upptäcktes i 21 % av inspektionerna år 2006. Antalet förseelser år 2007 var totalt 99 st, för i många transporter noterades flera förseelser samtidigt.

Problemet med transporterna är ofta bristfälliga dokument och märkningar

Mest enskilda missförhållanden observerades i kraven på transportdokument och tillstånd att transportera djur (22 stycke). I kraven på fordonets skick och säkerhet (till exempel om djurtransportmärkning saknas på fordonet) samt möjligheterna att granska och sköta djuren noterades sammanlagt 21 missförhållanden. På tredje plats (13 stycke) kom missförhållanden i djurens lastningstäthet. I tio transporter fanns djur som inte var i skick för transport och som därför inte alls borde ha fått tas med i transporten. I behandlingen och skötseln av djuren under transporten (till exempel bristfällig belysning) upptäcktes nio missförhållanden. Missförhållanden beträffande åtskiljning och uppbindning av djur samt lösa föremål i transportutrymmet förekom åtta stycken. Brister i ventilation och skydd mot väder och vind förekom i fem transporter. Missförhållanden i lastning och lossning (till exempel rampens säkerhet) upptäcktes tre gånger.

Tilläggskrav på långa transporter

I de transporter som inspekterades år 2007 var djurens genomsnittliga transporttid 4,5 timmar. 31 av de inspekterade transporterna tog mer än åtta timmar. Tilläggskraven på långa transporter uppfylldes inte i åtta transporter. I de flesta fallen hade svinen inte möjlighet att få vatten, om de så önskade.

Alla upptäckta missförhållanden borde åtgärdas

För att åtgärda de missförhållanden som upptäcktes vid inspektionerna gavs år 2007 sammanlagt 30 föreskrifter eller förbud beträffande 37 olika förseelser. 14 av de separata förseelserna gällde bristfälliga dokument eller märkningar.

Om ett förfarande som strider mot bestämmelserna om djurtransporter upptäcks vid en inspektion, måste den inspekterande veterinären alltid vidta de åtgärder som krävs enligt lagstiftningen om djurtransporter. Tillsynsmyndigheterna utbildas regelbundet för tillsyn över och verkställande av lagstiftningen om djurtransporter, inklusive att ge föreskrifter och förbud då missförhållanden upptäcks.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018