Transportinspektioner 2009

År 2009 inspekterades 275 djurtransporter på slakterierna och på landsvägen. I cirka 27 procent av dem observerades djurskyddsmässiga missförhållanden. Vid inspektionerna av djurtransporter observerades fler missförhållanden än året innan. Såsom under tidigare år utgjordes en betydande del av de observerade missförhållandena av brister i de dokument som lagstiftningen förutsätter.

År 2009 inspekterades 275 djurtransporter med sammanlagt över 484 000 djur. Verksamhet som står i strid med bestämmelserna om djurtransporter observerades i sammanlagt 75 djurtransporter, det vill säga i cirka 27 procent av alla inspekterade fordon. Antalet missförhållanden ökade från året innan, eftersom man år 2008 observerade missförhållanden vid knappt 11 procent av alla inspektioner. År 2009 observerades sammanlagt 161 separata missförhållanden, eftersom man i en del transporter samtidigt upptäckte flera missförhållanden.

Den genomsnittliga transporttiden för djuren i de inspekterade transporterna var cirka 3 timmar. Totalt 8 procent av de inspekterade transporterna var långa, det vill säga transporter på över 8 timmar.

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med urlastning av lasten på slakterier. Dessutom inspekterade länsveterinärer transporter bland annat på landsvägen och på avgångsställen. Största delen av inspektionerna gällde transporter av svin och nötkreatur. Dessutom inspekterades fjäderfätransporter, en del häst- och rentransporter och ett par fårtransporter.

Missförhållanden orsakas ofta av bristfälliga dokument


Flest missförhållanden observerades i anslutning till de krav som gäller transporthandlingarna, märkningen av djurtransporter och tillstånd för transportörer att transportera djur. Den näst vanligaste typen av missförhållanden gällde brister i fordonets skick och säkerhet och den tredje vanligaste typen iakttagandet av tilläggskraven vid långa transporter. De vanligaste missförhållandena i samband med iakttagandet av tilläggskraven var brister i dricksvattensystemet samt systemet för registrering av temperaturen och larmsystemet för temperaturen.

I flera fall hade man inte skiljt åt djuren på påkallat sätt. Ofta transporterades djur med horn och utan horn eller könsmogna hanar och honor i samma bås. Vid inspektionerna konstaterades sammanlagt nio missförhållanden som berodde på att utrymmeskraven, det vill säga kraven på tillräcklig golvyta eller ståhöjd, inte uppfylldes. I sex transporter fanns djur som inte var i transportskick. I samband med ilastning eller urlastning av djurtransporter samt behandling av djur observerades sammanlagt fyra missförhållanden.

De vanligaste missförhållandena var i stor omfattning desamma som under de tidigare åren. Endast sådana missförhållanden som gällde iakttagandet av tilläggskraven på långa transporter hade ökat från året innan.

Även transporter av renar och förmedlingsdjur inspekterades


På transportens avgångsställe, det vill säga där djuren ursprungligen lastas på transportfordonet, inspekterades 13 transporter. Vid största delen, det vill säga 77 procent, av dessa inspektioner observerades missförhållanden. De transporter som inspekterades på avgångsstället var främst förmedlingsdjurtransporter eller rentransporter.

Rentransporter inspekterades både på avgångsställen och på slakterier. I samtliga av de sju rentransporter som inspekterades observerades missförhållanden. I flera fall saknade fordonet märke för djurtransport eller så fanns det inte strö på golvet.

Förmedlingsdjurtransporter inspekterades i huvudsak på avgångsstället, och i största delen av dem observerades missförhållanden. De vanligaste missförhållandena gällde dricksvattensystemet eller systemet för registrering av temperaturen eller larmsystemet för temperaturen. I andra fall saknades anteckning om den antagna transporttiden i transporthandlingarna, eller så var lastningstätheten för hög eller transporttiden för lång.

I djurtransportinspektionerna år 2010 har man uttryckligen bett att länsveterinärerna också inspekterar transporter av förmedlingsdjur och renar.

Tillsynsmyndigheterna ska ingripa vid missförhållanden


Om en tillsynsmyndighet observerar missförhållanden i en transport, bör myndigheten vidta de åtgärder som djurtransportlagstiftningen förutsätter. I typiska fall ålägger tillsynsmyndigheten transportören skyldighet att korrigera bristerna inom utsatt tid. Dessutom ska myndigheten anmäla missförhållandena till det regionalförvaltningsverk som beviljat transportören tillstånd att transportera djur eller intyg om godkännande av transportfordonet samt i vissa fall även till det regionalförvaltningsverk som beviljat föraren kompetensbevis.

Djurtransporter inspekteras årligen


Lagstiftningen om djurtransporter reformerades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att de djurskyddsbestämmelser som gäller djurtransporter efterlevs genom att årligen inspektera ett adekvat antal transporter. I Finland har EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter utförts sedan år 1997. Åren 2000–2009 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt över 3 500 djurtransporter. I genomsnitt i 23 procent av dem har man observerat djurskyddsmässiga missförhållanden.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018