Transportinspektioner 2012

År 2012 inspekterades nästan 360 kommersiella djurtransporter och i cirka 17 procent av dem uppdagades missförhållanden. Även om andelen missförhållanden höll sig så gott som oförändrad jämfört med året innan, förbättrades avskiljandet av djuren. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde såsom under tidigare år på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

Under året 2012 inspekterades 358 djurtransporter som omfattade sammanlagt över 806 000 djur. Största delen av de inspekterade djuren var fjäderfä (över 780 000 exemplar). Majoriteten av inspektionerna utfördes av tillsynsveterinärer i samband med att transporten lossades vid slakteriet. Därtill inspekterade länsveterinärerna transporter bland annat under transport och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna gällde transporter av svin och nötkreatur samt fjäderfä. Man inspekterade 22 transporter som varade i mer än åtta timmar. Den genomsnittliga transporttiden var 3,5 timmar.

Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna uppdagades i sammanlagt 61 djurtransporter, det vill säga i cirka 17 procent av de inspekterade fordonen. Jämfört med året innan höll sig andelen missförhållanden på oförändrad nivå. Allt som allt upptäcktes 110 enskilda missförhållanden under år 2012, eftersom man i en del av transporterna uppdagade flera olika missförhållanden samtidigt.

Över hälften av missförhållandena berodde på bristfällig dokumentation

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning de samma som under tidigare år. Flesta enskilda missförhållanden upptäcktes i fråga om kraven på djurtransportillstånd, förarens behörighetsintyg och transporthandlingarna (70 stycke). Den näst vanligaste typen av missförhållanden var brister i fordonens skick och säkerhet (12 stycke) samt i iakttagandet av kraven på utrymme (12 stycke). Därtill konstaterades missförhållanden i avskiljningen av djuren (5 stycke) samt i iakttagandet av tilläggskraven som ställs på långa transporter och transporternas längd (5 stycke). I tre transporter uppdagades missförhållanden i anslutning till lastningen och lossningen av lasten samt i hur djuren behandlades och tre transporter innehöll djur som inte var i transportdugligt skick.

Även transporter av förmedlingsdjur samt hästar och renar inspekterades

Sju transporter av förmedlingsdjur inspekterades, av vilka man konstaterade missförhållanden i tre. I alla tre fall hänförde sig missförhållandena till bristfälliga handlingar och i ett av fallen konstaterades därtill missförhållanden i iakttagandet av tilläggskraven som ställs på långa djurtransporter.

Sammanlagt 26 hästtransporter inspekterades. Missförhållanden uppdagades i 13 transporter och de anslöt sig till bristfällig dokumentation. I en av transporterna saknades förutom handlingarna även märket för djurtransport.

Rentransporter inspekterades vid avgångsstället, det vill säga där djuren ursprungligen lastades i transportmedlet och vid slakterierna. Sammanlagt nio transporter inspekterades. Missförhållanden konstaterades i cirka 56 procent av transporterna. De vanligaste missförhållandena var brister i fordonets skick, säkerhet och belysning. I två fall saknades nödvändiga transporthandlingar. I två transporter fanns det djur som inte var i transportdugligt skick. I ett fall kunde djuren inte inspekteras.

Tillsynsmyndigheterna ska ingripa vid missförhållanden

Om en tillsynsmyndighet uppdagar missförhållanden i en transport, ska den vidta de åtgärder som förutsätts i lagstiftningen om djurtransporter. I vanliga fall ålägger tillsynsmyndigheten djurtransportören att åtgärda missförhållandena inom utsatt tid eller förbjuder djurtransportören att fortsätta med det lagstridiga förfarandet. Myndigheten ska också lämna en anmälan om missförhållandena till det regionförvaltningsverk som beviljat transportören tillståndet att transportera djur eller intyget över godkänt transportmedel och i vissa fall även det regionförvaltningsverk som beviljat föraren kompetensbevis. Myndigheterna vidtog åtgärder för att säkerställa djurens välbefinnande i 44 transporter, det vill säga i cirka 72 procent av de inspektioner i vilka missförhållanden konstaterats.

Djurtransporter inspekteras varje år

Lagstiftningen om djurtransporter reviderades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att inspektera en tillräcklig mängd transporter varje år. Livsmedelsverket utarbetar årligen en sammanställning av inspektionsresultaten och rapporterar om dem till Europeiska kommissionen.

För att en tillräcklig mängd djurtransporter i kommersiellt syfte ska inspekteras, är målet att inspektera 2–4 procent av dessa transporter varje år. Detta innebär 735–1 470 transportinspektioner. Målet kunde emellertid inte uppnås, utan endast cirka 1 procent av de kommersiella djurtransporterna har inspekterats årligen.

I Finland har djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter utförs sedan år 1997. Åren 2000–2012 inspekterade djurskyddsmyndigheterna sammanlagt drygt 4 600 djurtransporter och i genomsnitt uppdagades djurskyddsmässiga missförhållanden i 22 procent av dem.

 
Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018