Transportinspektioner 2015

År 2015 inspekterades 382 kommersiella djurtransporter, som innehöll sammanlagt ungefär 719 000  djur. Största delen av de inspekterade djuren var fjäderfä (nästan 701 000 individer). Antalet inspektioner minskat något jämfört med året innan, då 418 transporter inspekterades. Den största delen av inspektionerna utfördes av tillsynsveterinärer i samband med att transporten lossades vid slakteriet. Därtill inspekterade länsveterinärerna transporter bland annat på vägen och på avgångsstället, också för första gången utförde länsveterinärerna dokumentkontrol för internationella transporter.

Största delen av inspektionerna gällde transporter av nötkreatur, fjäderfä och svin. Man inspekterade 34 transporter som varade i mer än åtta timmar och den genomsnittliga transporttiden var ungefär 3,5 timmar medan den längsta varade i 26,5 timmar. Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna upptäcktes hos sammanlagt 39 djurtransporter, det vill säga cirka 10 % av de inspekterade fordonen. Andelen missförhållanden sjönk jämfört med året innan (12 % år 2014). Allt som allt upptäcktes 104 enskilda missförhållanden år 2015, eftersom man i en del av transporterna fann flera olika missförhållanden samtidigt.

Över hälften av missförhållandena berodde på bristfällig dokumentation

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning de samma som under tidigare år. De flesta enskilda missförhållandena hade att göra med kraven på tillstånd att transportera djur, förarens kompetensbevis och transportdokument (54 stycke).De näst vanligaste missförhållandena gällde fordonets skick och säkerhet samt iakttagande av tilläggskraven för långa transporter (28 stycke). På tredje plats kom missförhållanden då det gällde transportpraxis och iakttagande av kraven på utrymme (10 stycke). Missförhållanden som gällde djur som inte var i transportdugligt skick och möjlighet att avliva skadade djur konstaterades vid 5 transporter. Inga missförhållanden konstaterades vad gällde kraven på vatten och utfodring samt rese- och vilotider.

Även transporter av hästar och renar samt förmedlingsdjur inspekterades

Totalt 39 hästtransporter inspekterades. Missförhållanden observerades vid cirka 18 % av dessa transporter. Alla missförhållanden berodde på att tillstånd, kompetensbevis och/eller transportdokument saknades. Jämfört med året innan noterades en klar nedgång i andelen missförhållanden i samband med hästtransporter (36 % år 2014).

Rentransporter inspekterades vid avgångsstället, det vill säga där djuren ursprungligen lastades i transportmedlet och vid slakterierna. Totalt 7 transporter inspekterades. Inga missförhållanden konstaterades vid dessa transporter.

Sjutton djurtransporter mellan gårdar inspekterades, av vilka man konstaterade missförhållanden i tre (18 %). I alla tre fallen miss förhållandena berodde på bristfälligt transportdokument. Andelen konstaterade missförhållanden i samband med transporter av förmedlingsdjur sjönk något jämfört med året 2014 (23 %).

Tillsynsmyndigheterna ska ingripa vid missförhållanden

Om en tillsynsmyndighet upptäcker missförhållanden vid en transport, ska denna vidta de åtgärder som förutsätts i lagstiftningen om djurtransporter. I vanliga fall ålägger tillsynsmyndigheten djurtransportören att åtgärda missförhållandena inom utsatt tid. Myndigheterna vidtog administrativa åtgärder i 36 % av de inspektioner där missförhållanden konstaterats, det är mer än året 2014 (24 %). Vid andra upptäckta missförhållanden i elva fall gav myndigheterna råd för att åtgärda missförhållandena och i tio fall bristfälliga dokumentation korrigerades under inspektionen eller dokument- och tillståndbrister lovades att korrigera vid hörande. Vid fem upptäckta missförhållanden orsaken för bristen av myndigheternas åtgärder framgår inte från rapporterna.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018