Transportinspektioner 2017

År 2017 inspekterades 357 kommersiella djurtransporter och ungefär 730 000 djur. Av de inspekterade djuren var 98 % fjäderfä. Den största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med avlastningen av djuren på slakteriet. Länsveterinärerna inspekterade transporter bland annat på vägen och på avgångsstället samt utförde dokumentkontroller av internationella transporter.

Största delen av inspektionerna gällde transporter av nötkreatur, fjäderfä och svin. Man inspekterade 32 transporter som varade i mer än åtta timmar medan den genomsnittliga transporttiden var cirka 4 timmar. Överträdelser av bestämmelserna om djurtransporter upptäcktes hos sammanlagt 24 djurtransporter, det vill säga cirka 7 % av de inspekterade transporterna. Andelen missförhållanden hade sjunkit ytterligare jämfört med föregående år (9 % år 2016). Totalt upptäcktes 40 enskilda missförhållanden, eftersom man i en del av transporterna konstaterade flera missförhållanden samtidigt.

Färre brister i dokumentationen  

Missförhållandena var i stor utsträckning desamma som under tidigare år, även om andelen bristfällig dokumentation hade minskat jämfört med tidigare år. De flesta enskilda missförhållandena gällde fordonets skick och säkerhet samt iakttagandet av tilläggskraven för långa transporter (17 stycke). De näst vanligaste missförhållandena gällde kraven på transportdokument, förarens kompetensbevis  samt tillståndet att transportera djur (16 stycke vilket är 40 % av alla upptäckta misförhållanden). De tredje vanligaste missförhållandena gällde transportpraxis och iakttagande av kraven på utrymme (4 stycke). Missförhållanden som gällde möjligheten att kunna avliva skadade djur konstaterades i en transport. I en hästtransport fanns problem med kraven på vattning av djuren. I en kalkontransport upptäcktes två fåglar som inte var i transportdugligt skick.

Transporter av nötkreatur genomgick totalt 122 inspektioner, och 10 av dessa var transporter av förmedlingsdjur. Vid inspektionerna av transporter av förmedlingsdjur noterades inga missförhållanden. I de andra nötkreaturstransporterna påträffades under en inspektion försummelser som var förknippade med dokumentation, djurens vattningsanordningar, åtskiljande av djur från varandra och tilläggskrav för långa transporter.

Transporter av fjäderfä genomgick 118 inspektioner och i tre av dessa var dokumentationen bristfällig. Utöver dessa fanns det i ett av fordonen två djur som inte var  i tranportdugligt skick.

Svintransporter genomgick 89 inspektioner och missförhållanden konstaterades i åtta av dem. Dokumentationen var bristfällig i fyra fall. I de andra fallen saknades märkning som visar att fordonet innehåller djur och även transportmedlets skick eller tilläggskraven för långa transporter orsakade anmärkningar.

Hästtransporter genomgick totalt 17 inspektioner och missförhållanden konstaterades i tre av dem. Alla tre missförhållanden berodde på att tillstånd, kompetensbevis eller transportdokument saknades. I en av transporterna saknades dessutom märkning som visar att fordonet innehåller djur och en annan hade inte iakttagit kraven på vattning och vilotider. Jämfört med föregående år hade andelen missförhållanden vid hästtransporter minskat samtidigt som även antalet inspektioner hade sjunkit.

Rentransporter inspekterades på slakteriet och på avgångsstället, det vill säga där djuren lastas på transportfordonet. Totalt inspekterades sex transporter, och i en av dem konstaterades en försummelse. Fordonet saknade märkning som visar att fordonet innehåller djur.  

Fårtransporter genomgick 12 inspektioner och inga försummelser konstaterades.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018