Urvalsbaserade inspektioner 2014

År 2014 utfördes urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 284 gårdar med produktionsdjur. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna rapporterades för 22 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är något mindre än året innan. Inspektionsresultaten visade emellertid på klara skillnader mellan olika djurslag. Därtill inverkar ett exceptionellt inspektionsår på resultaten eftersom det stora antalet inspekterade svingårdar inverkade på antalet inspektioner av de andra djurslagen och på grunderna för inspektion. Resultaten är därför inte till alla delar jämförbara med tidigare år.

Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att årligen inspektera ett representativt antal av landets gårdar med produktionsdjur. Vid dessa inspektioner går man igenom hur författningarna iakttas med avseende på hela den nationella djurskyddslagstiftningen. I Finland väljs ungefär en fjärdedel av gårdarna ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten väljs på basis av risker som betonas olika beroende på djurslaget. Bland annat försummelser som upptäckts vid tidigare års urvalsbaserade eller andra djurskyddsinspektioner ökar sannolikheten för att gården ska bli föremål för inspektion även kommande år.

Systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner inleddes på gårdarna i Finland år 1998. De första inspektionsobjekten var kalv- och svingårdar.Inspektionerna har utökats årligen med nya slag av produktionsdjur och omfattar sedan år 2012 nio olika djurarter eller djurgrupper.

År 2014 beslöts att 355 gårdar med djurproduktion skulle inspekteras (683 år 2013). Man beslöt att betydligt färre urvalsbaserade inspektioner av produktionsdjur skulle utföras än under tidigare år, eftersom man på grund av EU-kommissionens begäraran om utredning som gällde kravet för uppfödning av suggor i grupp beslöt att 392 svingårdar med 10-99 suggor skulle inspekteras. På dessa svingårdar kontrollerades hur kraven på uppfödning i grupp uppfylldes. På cirka fyra procent av de utvalda gårdarna fanns det inte några djur vid inspektionstidpunkten. Dessa gårdar hade antingen nyss upphört med djurhållningen helt och hållet, eller så hade man ett längre uppehåll i produktionen på gården. Vid rapporteringen av försummelser beaktades endast gårdar där det fanns djur.

I hela landet sjönk det sammanlagda antalet försummelser som upptäcktes vid de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna på gårdar med produktionsdjur något jämfört med år 2013 (29,5 % → 22 %). Försummelser som krävde brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande upptäcktes på endast en nötkreatursgård.

Det är uppenbart att tillsyn, handledning och utbildning har gett resultat, eftersom man i början av 2000-talet årligen upptäckte försummelser i djurhållningen på över 30 procent av de inspekterade gårdarna. Åren 2007–2009 varierade andelen försummelser kring 20 procent för att åter stiga till närmare 30 procent åren 2010–2013. Den riskbaserade tillsynen har utvecklats kraftigt under de senaste åren.Riskbaserat urval torde öka antalet påvisade försummelser vid inspektionerna.

Nötkreatur

Inspektioner utfördes på sammanlagt 200 gårdar där det fanns nötkreatur. Försummelser uppdagades på 23 procent av gårdarna, vilket är fyra procentenheter mindre än år 2013.

Nästan 40 % av försummelserna gällde fortfarande kalvar (2013 litet över 40 %), och de vanligaste försummelserna har varit oförändrade från år till år och närmast gällt kraven på utrymme samt renlighet och säkerhet på djurhållningsplatsen. Gruppboxarna var inte alltid tillräckligt rymliga per djur, och kalvar hölls i ensamboxar längre än tillåten ålder. Man hade inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid utrymmenas och utrustningens renlighet, desinfektion och säkerhet och alla kalvar hade inte en ren och torr liggplats. Då det gällde försummelser av kalvar, hade 15 % att göra med vattning eller utfodring.

Även för nötkreatur som var äldre än sex månader gällde de vanligaste försummelserna renlighet och utrymme på djurhållningsplatsen. På 18 (9 %) gårdar hade nötkreaturen inte tillgång till en ren och torr liggplats.18 % av försummelserna gällde rastning utomhus eller rastningsförhållandena. På 7 gårdar släpptes kor och kvigor som hölls uppbundna inte ut på bete eller i rasthagen. Bristfällig klövvård var liksom under tidigare år ett problem på flera gårdar. Största delen av de upptäckta försummelserna i fråga om både kalvar och vuxna nötkreatur hörde direkt samman med faktorer som inverkar på djurens välbefinnande, eftersom brister i journalföringen över behandling av sjukdomar eller antalet döda djur utgjorde mindre än 4 % av alla missförhållanden. På en gård vidtogs brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande.  

Svin

Sammanlagt 55 svingårdar inspekterades. Förfaranden som stred mot djurskyddslagstiftningen upptäcktes på 29 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är mer än året innan (19 %).

Räknat per gård var antalet försummelser i genomsnitt 2,7.Av alla försummelser som upptäcktes på svingårdarna hade 26 % att göra med utrymmeskraven. De vanligaste försummelserna gällde kraven på golvyta för svin som hålls i grupp. Däremot förekom den fram till år 2011 klart vanligaste försummelsen, som gällde brist på material att undersöka eller böka i, endast på enstaka gårdar i likhet med de tre senaste åren. Denna gång upptäcktes brist på stimulansmaterial och/eller bobyggnadsmaterial för suggor på tre gårdar, det vill säga 5 % av de inspekterade gårdarna. Det ser ut som om samarbetet med hela produktionskedjan har lett till en bestående förbättring på denna punkt. I likhet med tidigare år var brister i journalföringen ett av de vanligaste missförhållandena; av alla försummelser som påvisades på svingårdar berodde 12 % på bristfällig journalföring. På tre gårdar uppfylldes inte kraven på belysning.De övriga enstaka försummelserna hänförde sig huvudsakligen till renligheten och säkerheten på djurhållningsplatsen samt utfodring och vattning av svinen.

Värphöns

Sammanlagt 6 hönsgårdar med över 350 värpande höns inspekterades. På de inspekterade gårdarna upptäcktes inga försummelser.

Broilrar

På tre inspekterade broilergårdar upptäcktes inga försummelser.

Pälsdjur

Endast 4 pälsdjursfarmer inspekterades, och brister upptäcktes på en (25 %) gård. Försummelsen gällde rymningssäkerheten på farmen.Föregående år upptäcktes försummelser på 54 % av 24 inspekterade gårdar.

Får och getter

Inga försummelser upptäcktes på de 13 får- och 5 getfarmer som inspekterades.

Ankor och gäss

På sammanlagt 5 inspekterade ank- och gåsfarmer upptäcktes liksom de tre föregående åren inte en enda försummelse.