Urvalsbaserade inspektioner 2016

År 2016 beslöts att 411 gårdar med djurproduktion skulle inspekteras i systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner, vilket var lika många som år 2015. Antalet inspekterade gårdar var 352 och på 324 av dem fanns det djur vid inspektionstillfället. Vid rapporteringen av försummelser beaktades endast gårdar där det fanns djur. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna observerades på 24 procent av de inspekterade gårdarna, vilket motsvarar nivån året innan. Inspektionsresultaten visade emellertid på klara skillnader mellan olika djurslag. På en nötgård upptäcktes försummelser som krävde brådskande åtgärder på gården för att trygga djurens välbefinnande.

Nötkreatur

Inspektioner utfördes på sammanlagt 162 gårdar med nötkreatur. Försummelser uppdagades på 17 procent av gårdarna, vilket är klart mindre än år 2015 (23 %). Av alla observerade försummelser hos nötkreatur gällde 29 procent kalvar (44 % år 2015). För kalvar observerades år 2016 klart färre försummelser än under tidigare år. De vanligaste försummelserna som rör kalvar har dock varit oförändrade från år till år och i huvudsak gällt kraven på utrymme samt renlighet och säkerhet på djurhållningsplatsen. År 2016 handlade försummelserna också om dessa objekt, men av de försummelser som observerades under tidigare år var ingen enskild faktor framträdande. Försummelser av vattning och utfodring av kalvar upptäcktes på bara en enda gård.

Även för äldre nötkreatur (äldre än 6 månader) gällde de vanligaste försummelserna säkerhet och renlighet på djurhållningsplatsen samt krav på ändamålsenlig liggplats. På 4 procent av de inspekterade gårdarna hade nötkreaturen inte tillgång till en ren och torr liggplats (13 % år 2015). Bristfällig klövvård var liksom under tidigare år ett problem på flera gårdar (4 % av de inspekterade gårdarna, det vill säga något färre än år 2015). Bara enstaka brister i vattning och utfodring rapporterades.  Liksom året innan observerades försummelser av kravet på betesgång och rastning för uppbundna kor och kvigor på bara 2 gårdar. Antalet försummelser av kravet på betesgång har därmed minskat till en tredjedel från år 2014. Liksom för kalvar fanns det också för äldre nötkreatur ett flertal gårdar där det rapporterades försummelser av bekämpningen av skadedjur. Största delen av de upptäckta försummelserna i fråga om både kalvar och vuxna nötkreatur hörde samman med faktorer som direkt inverkar på djurens välbefinnande, eftersom brister i journalföringen utgjorde 5 procent av alla missförhållanden.

Svin

Sammanlagt 36 svingårdar inspekterades. Förfaranden som stred mot djurskyddslagstiftningen upptäcktes på 28 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är mer än året innan (20 %). Också räknat per gård ökade antalet försummelser från året innan (1.9 à 3.2).

Brister upptäcktes när det gäller att förse svinen med stimulerande material (5/36). De andra enstaka försummelserna hänförde sig huvudsakligen till renlighet, belysning samt tillräckligt med utrymme att äta för svin som hålls i grupper. Brister i journalföringen som varit vanliga under flera år upptäcktes inte på en enda gård.

Värphöns

Inspektioner utfördes på 19 gårdar med värphöns och på 26 procent av dem upptäcktes brister. Året innan fanns det inga försummelser alls, men å andra sidan inspekterades då relativt få hönsstall. Räknat per gård var försummelserna i genomsnitt 1,4 till antalet.  Försummelserna gällde krav på sittpinnar, reden och strö samt krav på utrymme på djurhållningsplatsen.

Broilrar

På de fem inspekterade broilergårdarna observerades inga försummelser alls.

Pälsdjur

Sammanlagt 38 pälsdjursfarmer inspekterades och på 66 procent av dem upptäcktes brister. Räknat per gård var försummelserna i genomsnitt 2,3 stycken vilket är mindre än året innan (3.8). De vanligaste försummelserna gällde liksom året innan brist på lämpligt tugg- och stimulansmaterial, skicket på burarnas bottennät samt skicket på och säkerheten för djurhållningsplatsens byggnader och anordningar. Under de fyra föregående åren har det förekommit försummelser i 25—54 procent av de inspekterade pälsdjursfarmerna. De observerade försummelserna har varit ungefär samma från år till år.

Får och getter

Andelen försummelser på fårgårdarna förblev på samma nivå som året innan. Försummelser observerades på 18 procent av de 56 inspekterade fårgårdarna. Räknat per gård var försummelserna i genomsnitt 2.7 stycken. Försummelserna gällde i huvudsak kraven på rastgårdar, renheten på djurhållningsplatsen samt klippningen av fåren. Brister i journalföringen upptäcktes på fyra gårdar. Däremot observerades inte en enda försummelse på de 9 inspekterade getgårdarna.