Urvalsbaserade inspektioner 2017

År 2017 beslöts att 405 gårdar med djurproduktion skulle inspekteras i systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner, vilket låg på samma nivå som år 2016. Nötkreatursgårdar prioriterades särskilt. Antalet inspekterade gårdar var 377 och vid inspektionstillfället fanns det djur på 360 av dem. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna observerades på 17 procent av gårdarna, vilket är klart mindre än föregående år. Inspektionsresultaten visade emellertid på tydliga skillnader mellan olika djurslag. Vid analysen av de konstaterade bristerna och i resultatdiagrammen för de olika djurslagen togs endast med de kontroller som var slutförda 10.4.2018 (352 stycke). Förseelser upptäcktes på 15 % (53/352) av de slutförda kontrollerna.

Nötkreatur

Inspektioner utfördes på totalt 292 nötkreatursgårdar. Försummelser upptäcktes på 15 procent av gårdarna, vilket är litet mindre än år 2016 (17 %).Av alla observerade försummelser av nötkreatur gällde 32 % kalvar (29 % år 2016). De vanligaste försummelserna som rör kalvar har varit oförändrade från år till år och i huvudsak gällt kraven på utrymme samt renlighet och säkerhet på djurhållningsplatsen. Även år 2017 gällde försummelserna huvudsakligen renlighet och säkerhet på djurhållningsplatsen. Vad gällde kraven på utrymme observerades däremot knappt några försummelser alls.På flera gårdar upptäcktes försummelser av säkerheten i rastgårdar och med att hålla dem tillräckligt torra liksom även försummelser gällande kalvarnas vätskeintag.

För äldre nötkreatur (äldre än 6 månader) gällde de vanligaste försummelserna säkerhet och renlighet på djurhållningsplatsen samt kravet på ändamålsenlig liggplats. På 5 % av de inspekterade gårdarna hade nötkreaturen ingen ren och torr liggplats (4 % år 2016). På 11 gårdar observerades försummelser av säkerheten i rastgårdar och med att hålla dem tillräckligt torra, och på sex gårdar fanns det inte tillräckligt med väderskydd i rastgården och på betet. Brister upptäcktes på 2 % av gårdarna då det gällde klövvård och även omsorgen om sjuka och skadade nötkreatur (4 % år 2016). Det upptäcktes klart fler brister vid utfodring och vattning än år 2016: På 9 gårdar hade nötkreaturen inte tillgång till vatten dagligen och på 5 gårdar fick nötkreaturen inte tillräckligt med lämpligt foder. På tre gårdar observerades försummelser av kravet på betesgång och rastning för uppbundna kor och kvigor. På fem gårdar fanns det inte tillräckligt med personal. På alla dessa gårdar upptäcktes flera allvarliga försummelser som försämrade djurens väbefinnande. Största delen av de upptäckta försummelserna i fråga om både kalvar och vuxna nötkreatur hörde samman med faktorer som direkt inverkar på djurens välbefinnande, eftersom brister i journalföringen utgjorde endast 2 % av alla missförhållanden.

Svin

Totalt 20 svingårdar inspekterades. Förfaranden som stred mot djurskyddslagstiftningen upptäcktes på 15 procent av de inspekterade gårdarna vilket är mindre än året innan (28 %). Räknat per gård ökade antalet försummelser jämfört med föregående år (3,2 à 5).

Den största delen av försummelserna hänförde sig till gårdarnas renlighet, säkerhet och underhåll. På endast en gård upptäcktes brister när det gällde att förse svinen med stimulerande material. Andra enstaka försummelser gällde bl.a. utrymmeskrav, förhållandena i djurstallet samt omsorgen om välbefinnandet. Brister i journalföringen som varit vanliga under flera år upptäcktes inte på en enda gård.

Värphöns och broilrar

På gårdar som håller värphöns (3 stycke) upptäcktes inga brister. Föregående år upptäcktes försummelser på 28 procent av de inspekterade gårdarna (19 stycke). På broilergårdarna (2 stycke) upptäcktes inga försummelser.

Pälsdjur

På 23 % av pälsdjursfarmerna upptäcktes brister, vilket var klart mindre än under flera föregående år. Räknat per gård var försummelserna i genomsnitt 3,2 stycken vilket är mer än året innan (2,3). De vanligaste försummelserna gällde skicket på djurhållningsplatsens botten eller golv och skicket på burarnas bottennät samt skicket på och säkerheten hos djurhållningsplatsens byggnader och anordningar. Sjuka och skadade pälsdjur sköttes inte heller alltid på ändamålsenligt sätt. Däremot upptäcktes den under tidigare år allmänt förekommande bristen på lämpligt tugg- och stimulansmaterial endast på en farm.

Får

På fårgårdarna hade andelen försummelser sjunkit jämfört med föregående år (18 %). På endast en farm (8 %) upptäcktes 4 olika försummelser.