Hälsotillstånd för fisk- kräft- och musselodlingar

Odlare av vattenbruksdjur, det vill säga fiskar, kräftor och musslor, skall ansöka om hälsotillstånd för sin verksamhet hos Livsmedelsverket. På Åland ansöker man om hälsotillstånd hos landskapsregeringen. Tillståndet beviljas om verksamheten inte orsakar allvarlig risk för spridning av djursjukdomar och om egenkontrollen är tillräcklig för att upptäcka och övervaka djursjukdomar och för att förhindra eller minska spridningen av djursjukdomar. Tillståndet måste ansökas innan början av verksamheten och tillståndet måste hållas uppdaterat.  

Vem måste ansöka om hälsotillstånd?

Alla företag och verksamhetsutövare som odlar fisk, kräftdjur, blötdjur eller könsceller av dessa måste ansöka om tillstånd. Ett tillstånd krävs också av rensningsanläggningar, om fisken som rensas där härstammar från restriktionsområden som etablerats på grund av en fisksjukdom som lätt sprider sig. Det gäller även rensningsanläggningar som är belägna inom ett restriktionsområde. Åland utgör i sin helhet ett VHS-restriktionsområde.

Undantag

Tillstånd krävs inte om:

1. Vattendjur odlas för att användas som människoföda endast för eget bruk eller endast i småskalig utsträckning antingen för försäljning direkt till den slutliga konsumenten eller för försäljning i en lokal detaljhandelaffär, där köparen är en slutlig konsument.

Villkoren för att odling av matfisk skall kunna anses småskalig är under 2000 kg foderförbrukning om året i form av torrfoder eller motsvarande mängd annat foder, eller tillökning av fiskproduktionen är under 2000 kg om året. Odling av matkräftor anses småskalig, om man årligen producerar färre än 2000 kräftor. En verksamhetsutövare som idkar småskalig odling av vattendjur för att användas som människoföda skall också sälja djuren till den slutliga konsumenten via högst en mellanhand. Om bägge dessa krav uppfylls, behöver verksamhetsutövaren inte söka något tillstånd.

2. Av den som odlar vattendjur för prydnadsändamål i sådana akvarier eller bassänger, i vilka vattnet aldrig kommer i direkt kontakt med naturliga vattendrag

Om till exempel vattnet från en karpdamm leds till ett dike, och därifrån vidare till vattendrag, måste tillstånd ansökas. 

3. Att odla fisk eller kräftdjur i dammar endast för sportfiskeändamål under förutsättning att de inte används för vidareodling eller utplantering.

4. Odling av musslor för vattenrening.

Förteckning över vattenbruksföretag

Hälsotillståndet är en förutsättning för försäljning och annan överlåtelse av fisk, kräftdjur och musslor för livsmedelsbruk, vidareodling eller utplantering. Tillståndet krävs av verksamhetsutövare i samtliga EU-länder. En förteckning över företagen och deras anläggningar som beviljats tillstånd är publicerade  på Livsmedelsverkets webbsidor och i varje EU-land utarbetas en motsvarande förteckning (se vänster balk). Förteckningen ger information om vattenbruksföretag och deras läge med tanke på sjukdomar som skall bekämpas inom EU. Uppgifterna i förteckningen kan användas för at säkra förutsättningar för handel.

Ansökning om hälsotillstånd

Blanketter som behövs för att ansöka om ett hälsotillstånd finns på Livsmedelsverkets websidor. I ansökan måste hållningsplatsens eller renseriets verksamhet och egenkontroll beskrivas. Med beskrivningen av egenkontroll menas  hur djursjukdomar förebyggs, övervakas och bekämpas i anläggninen. Till beskrivningen av egenkontroll i en rensningsanläggning ska även en detaljerad redogörelse för hur det avfall och avloppsvatten som uppkommer i verksamheten hanteras ingå.

 

Lagstiftning

Mer information